II. évfolyam 1. szám 2003. nagyböjt

KISTARCSA

Tartalom:

Ember emlékezzél....

Virágvasárnap

Édesapák napja

Nagyböjti gondolatok

Nagyböjti program

Április Szent György hava

Körmenet ( latinul processió)

A Kalász Egyesület

Vasárnap

Magyarországi egyházi iskolákról, oktatásról, nevelésről

Vácrátóti hétvége

Keresztény család

Amit ingatlanainkra költöttünk 10 év alatt

 

Ember emlékezzél....

Az egyházi évnek van egy olyan időszaka, mely több komolyságot, bűnbánatot követel tőlünk, ez a nagyböjt. A hitét megélő embernek - aki a vallásos életének szépségét gyakorolja, - a hamvazószerda egy új időszakot jelent. Az ő életében minden évben a hamvazószerdával a farsang véget ért, a megengedett vígság, a hangos szórakozás befejeződött. Sőt e megszorítások és tilalmak mellett alázatosan meghajtja fejét és engedi, hogy lelke mélyéig hatoljon az Egyház figyelmeztetése: „Ember emlékezzél, hogy porból vagy és porrá leszel” Az Egyház hívei lelki érdekeit nézve meghirdeti és kéri a. negyven napos bűnbánati időt. A negyvenes szám és a hamu többször szerepel a Szentírásban.
A Szentírás tanúsága szerint a vízözön negyven napig tartott. Mózes negyven évig tantiit a Fáraó udvarában, negyven évig volt pásztor a puszta csendjében, negyven napig tartózkodott a Sínai-hegyen, hogy átvegye a Tízparancsolat, tábláját, negyven évig vándorolt a választott néppel a pusztában. Negyven napig néztek farkasszemet Izrael fiai a filiszteusokkal mígnem Dávid legyőzte Góliátot. Illés próféta negyven napig vándorolt Hóreb hegyéig, ahol a szél suttogásában isten szólt hozzá. Negyven napig prédikált Jónás próféta Ninive városában. Jézust szülei negyven napos korában vitték a templomba és áldozatot mutattak he érte. (Február 2.) Jézus megkeresztelkedése után negyven napig böjtölt a pusztában, amikor a gonoszlélek megkísértette őt. Jézus feltámadása után a negyvenedik napon ment fel a mennyekbe.
Az Egyház szentelt hamuval érinti meg homlokunkat. A hamuval való meghintés már az Ószövetségben a bűnbánat. jele volt. Ninivében élő emberek, Jónás prédikálása után bűnbánatot tartottak. Ninive király leszállt a trónjáról, levette királyi palástját zsákruhába öltözve hamuba ült. Jóbot Isten sebekkel, betegségekkel próbára tette, ő pedig alázatos bűnbánattal hamuba ült. Amikor a választott nép veszélybe került, Izrael fiai mind leborultak a szentély előtt és hamut szórtak a fejükre. Amikor Mardokeus megtudta a zsidó nép kiirtásáról szóló királyi rendeletet, megszaggatta ruháját, hamuval és szőrzsákkal fedte be magát. A hamu kifejezi a földi dolgok mulandóságát, és így természeténél fogva magában is alkalmas, hogy bűnbánatra hangoljon.
A keresztényeknél eleinte csak a nyilvános vezeklők (nyilvános bűnösök) homlokát szórták be hamuval nagyböjt kezdetén, ami a vezeklés jele volt.
Később a 9. századtól kezdve a hívők is közéjük álltak és meghamvazkodtak. Második Orbán pápa rendeletet adott ki a tizedik században, mely szerint mindenkit hintsenek meg hamuval. A híveket is és az egyházi személyeket is. Ettől az időtől az Egyház mindenkinek mondja: emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel.
A bűnbánatnak külső jelei a böjtölés és a hamvazkodás. Ezek a külső jelek lehetek szépek. Bármilyen szépek is legyenek e külső jelek, csak annyit érnek, amennyit lelkületünkből hozzá tudunk adni. Az Egyház ezt kéri tőlünk, a lelki hozzáállást, a lelkületet. Külső cselekedeteinket a lélek hassa át. Igy a külső cselekedeteink a mieink lesznek, lelkünk mélyéből fakadnak. A Húsvét előtti negyven nap különösképpen felkínálja a hivő ember számára a lélek mélyéből fakadó jó tetteket. Ne hagyjuk a legnagyobb ünnepünket bevezető negyven napot, a bűnbánati időszakot, lelki eredmények nélkül elmúlni.
Somlai József, kisfarosai plébános

 

Vissza a tartalomhoz

 

Virágvasárnap

Uram, én nem törhetek néked pálmaágat, mit narancsillatú déli tájak
lágyan suttogó szellő-rajta lenget: fogadd hát e bimbózó barkalelket!

Nem teríthetem eléd palástom, elkótyavetyéltem hitvány áron.
Tőled kérek hát új köntöst ruhát, ki ruházod a mezők liliomát.

Uram, én nem mondok hozsannát neked, bűneim miatt hullott a véred.
Könnyeim gyöngyét szórom csak eléd, hogy átlépjed lelkem küszöbét.

György Attila
 

Édesapák napja

 

a kistarcsai templomban március 16-án, vasárnap.
Édesapák jöjjetek el gyermekeitekkel a 9 órás diákmisére.

 

Szertartásaink rendje

Nagyböjtbe minden pénteken este 6 órakor Keresztúti ájtatosságot tartunk Jézus megváltói halálának emlékére.
Ebben az évben is megtartjuk templomunkban a Nagyböjti lelkigyakorlatot.
A lelkigyakorlat időpontja, Virágvasárnap előtti három nap. Április 10-e, csütörtök, 11-e péntek és 12-én szombaton. A lelkigyakorlatos szentbeszédek az esti 6 órás szentmisék alatt lesznek. A lelkigyakorlatot a gödöllői Premontrei Pius Atya tartja. Értékeljük a lelkigyakorlatot. Jöjjünk el a lelkigyakorlatos szentbeszédekre.
Nagyböjtben gondoljunk a házhoz, ágyhoz kötött betegekre. Hivassunk hozzájuk lelki orvost. A Szentírás így figyelmeztet bennünket: „Beteg valaki közületek hivassa az Egyház papját, imádkozzon felette...” Legyen betegeinknek is örömteli Húsvétjuk.
Április 13-án, Virágvasárnap a fél 11-es szentmisén ünnepélyes barkaszentelést tartunk Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére, majd a templom körül kis körmenet következik. Ezen a vasárnapon az iskolás gyerek szokták felolvasni Jézus szenvedés történetét, a Passiót.

A Három Szent Nap templomi kezdési időpontjai:
Nagycsütörtök. Az Oltáriszentség szerzésének emléknapja. Az utolsó vacsorára emlékezünk. Csak este 6 órakor lesz szentmise. Áldozni csak ezen a szentmisén lehet.
Nagypéntek. Reggel 7 órakor Keresztúti ájtatosság. Este 6 órakor kezdődnek a szertartások. Olvasmányok, Jézus szenvedés története a Passió. Szentbeszéd, könyörgések, Szent Kereszt leleplezése, áldoztatás. Nagypénteken szigorú böjt és hústilalom van. A 18 és 60 év közöttiek csak háromszor ehetnek és csak egyszer lakhatnak jól.
Nagyszombaton reggel 8 órakor tesszük ki az Oltáriszentséget a Szentsírhoz. A délutáni szertartások 5 órakor kezdődnek. Tűzszentelés, gyertyaszentelés, húsvéti örömének, olvasmányok, keresztvíz szentelés, keresztségi fogadalom megújítása. 3/4 6-kor. Allelujás szentmise. A feltámadási körmenet kb. fél 7-kor kezdődik.

Vissza a tartalomhoz

 

Nagyböjti gondolatok

Az Egyház imádságában így kérlel bennünket: „ Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk és így lelkünket megmentsük. Szent Benedek, - a nyugati szerzetesek atyja , + 543, - az ősegyház szellemét őrzi meg számunkra e mondatával: „ Bár a keresztény ember egész életének folytonos nagyböjtnek kellene lennie, mégis leginkább ezeknek a szent napoknak a megtartásában tanúsítsunk teljes buzgóságot, hogy a többi idő hanyagságait helyrehozhassuk.” Szent Benedek a buzgóságra és a hanyagság helyrehozatalára figyelmeztet.
1. Buzgóság. Most jobban gondolunk a vallás élet cselekedeteire. Úgy osszuk be időnket, hogy a vallásos életünk is megkapja a őt megillető részt. Egy buzgó lélek nagyböjt minden estéjén így fejezet be imádságát: köszönöm Jézusom, Megváltom, hogy az én bűneimért is szenvedtél és meghaltál.” Akarjunk mi is buzgók lenni. Mosta nagyböjti időben ez különösen" méltó és igazságos.
2. Hanyagság helyrehozatala. Az ember természetéhez hozzátartozik, hogy jót tegyen. A művelt ember életéhez hozzátartozik, hogy hibáját, mulasztását jóvá akarja tenni. A keresztény ember életéhez az is hozzátartozik, hogy hanyagságát elhagyva, változtasson életén. Számunkra ez e bűnbánatban valósul meg. Nagyböjt a bűnbánatnak az ideje. Elindulni a bűnbánat útján, ez egyúttal jelenti a javulás útját is.
Nagyböjt kialakulásában fokozatok voltak
Nagyböjt régen.
Szent Iréneusz, püspök, tanítása szerint a böjt csak egy-két napig tartott: Nagypénteken és Nagyszombaton. A harmadik századtól már két hétig tartott a nagyböjt. A negyedik században már majdnem általános volt a negyven napos böjt. Ez az időszak nagyböjt első vasárnapjával kezdődött, és mivel vasárnap nem böjtöltek, ezért tulajdonképpen csak harminchat napig tartott a böjt. Valószínű Nagy Szent Gergely pápa (+ 604) csatolta még ide a hamvazószerdától vasárnapig terjedő négy napot, hogy teljes legyen a negyven nap, amint az Úr Jézus is negyven napon át böjtölt.
Nagyböjt ma.
Minden jószándékú keresztény ember számára a Húsvét előtti idő a lelkimegújulásnak az ideje. Krisztussal keresztre kell feszítenünk bűneinket, őszinte bánattal és elégtétellel. Ez a húsvéti gyónás. A halálon győzelmet aratott Jézussal fel kell támadnunk a. bűn sírjából. Ez a húsvéti szentáldozás. A nagyböjti szentgyónásnak, szentáldozásnak leghathatósabb eszköze az önmegtagadás, mely a böjtben mutatkozik meg leginkább. A böjt a leghatásosabb vezeklés és elégtétel bűneinkért.
A böjt fontosságára figyelmeztetnek a szentek is.
Szent Baziliusz (+ 360) „Böjtöléssel könnyebben távol tudjuk tartani magunkat a bűntől.” Szent Pál: „Sanyargatom testemet és a lélek szolgálatába állítom.” Szent Ágoston (+ 430) „A böjtölés tisztítja a szívet, megvilágítja az értelmet, erősíti az akaratot, gyöngíti az érzékiséget, megfékezi a vágyakat, a szenvedélyek fáklyáit eloltja és meggyújtja a tisztaság világosságát,”
Az Egyház hozzánk is akar szólni a nagyböjti időben. Bennünket is tanítani akar. Kéri tőlünk a bűnbánatot, melyre a böjt az önmegtagadás vezet el bennünket. Használjuk az Egyház felajánlott kezét.

Somlai József kistarcsai plébános

Vissza a tartalomhoz

 

Nagyböjti program:

1. A szent negyven nap alatt öt perccel korábban kelek fel, mint máskor. Ezt az időt imádsátmak szentelem.
2. Tévézés, rádiózás helyett a Szentírást vagy valamilyen vallásos könyvet olvasok
3. Minden este magamba nézek, hol kellene változtatnom magatartásomon.
4. Eleget teszek egy régi látogatásnak.
5. A szórakozásról, az élvezeti cikkekről történő lemondással megtakarított pénzt jótékony célra fordítom.
6. Nem halogatom húsvéti szentgyónásom elvégzését.
7. Pénteken részt veszek a keresztúti ájtatosságon.
8. Meglátogatom beteg, vagy magányos rokonomat, ismerősömet.
 

Április Szent György hava
Hózáporokkal, fagyos éjszakákkal sokszor bolondosan belerontasz tavaszi örömeinkbe. Alaposan megdézsmálod gyümölcsfáink virágait. Megalázol, hogy el ne bizakodjunk. Vigyázol szegénységünkre, hogy el ne, felejtsünk kérni.
Ovidius , római költő egy költeményében dicséri április hónapját, amely kinyitja a fák rügyeit, a virágok bimbóit. Az április név ennek megfelelően az aperire igéből származik, ami annyit jelent, mint megnyitni.
Ezt a hónapot Szent György havának is nevezzük, mivel 24. napján ünnepeljük Szent Györgyöt.
A hagyomány szerint Diocletiánus császár uralkodása alatt szenvedett vértanúságot. Ezen a napon változtatjuk meg az esti harangszó időpontját.
Legtöbbször ebben a hónapban ünnepeljük Jézus nagypénteki halálát és húsvéti feltámadását. Mindez összhangban áll a természet tavaszi megújulásával, az élet feltámadásával. „Ami a tavasz a természetben, az a húsvét a lélekben.”

Ha április, vad, szeszélyes,
Földjeinken jó termés lesz.
Ha úgy jön, mint vad oroszlán,
távozik, mint szelíd bárány,
Ám ha száraz marad a földünk,
nem sok jóban reménykedünk.

Vissza a tartalomhoz

Körmenet ( latinul processió)

A Katolikus egyház a középkorban a szabad vallásgyakorlat elfogadása után hálaadó és engesztelő körmeneteket tartott. A szentírásból tudjuk, hogy a frigyládát ünnepélyes körmenetben vitte Dávid király Sion hegyére, a zsidók a sátoros ünnepek alkalmából nagy körmeneteket tartottak a Templom körül.
Az Újszövetségben Jézus bevonulása Jeruzsálembe volt ez az esemény, amire Virágvasárnapkor emlékezünk. A katolikus egyház életében a történelem során több ünnepet körmenettel ünnepeltek meg, mint a Feltámadást és az Úr napját.
Most a Virágvasárnapi, Búzaszentelési, Gyertyaszentelő Boldogasszony és keresztjáró napokról írok.
A középkorban nagy háborús pusztítások és pestis járványok alkalmával tartottak könyörgő és hálaadó körmeneteket.
A körmeneteket kereszttel a kezében egy ministráns vezeti, mellette zászlókkal lobogókkal, gyertyás és fáklyás felnőttekkel vonulnak és a hívek imádkozva énekelve követik
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján az egyház gyertyát szentel, jelképesen a megszentelt gyertyák és az általa jelképezett Krisztus világossága oszlassa el a lelkek éjjeli sötétségét.
Szűz Mária tisztulásának és a kis Jézus felajánlásának ünnepe.
Az ünnep február 2-án karácsony után a negyvenedik napon van.
Gyertyaszentelés a szentmise keretében történik, külön asztalon helyezik el a. hívek gyertyáikat, a szentelés után a szertartást végző pap égő gyertyákat oszt szét a hívek között.
A kereszttel az élen a ministránsok vezetésével a hívek énekelve járják körbe a templomot és térnek vissza a templomba.
Búzaszentelés, április 25-én, a határ a búza és a gabona-földek megáldása..
A hagyományos falun élő mezőgazdaságból élő hívek vallásos körmenete volt, a körmenet kivonult a határba a búza földekhez a föld megszentelése megáldása után, a búza szálat a férfiak a kalapjukhoz tűzték, az asszonyok csokrot és koszorút kötöttek, amit a keresztre és a lobogókra kötöttek.
A jó termésért imádkoztak a hívek.
Keresztjáró napok: (elemi csapások megszüntetéséért imádkoztak)
A hívek a templomból a határban levő kereszthez vonultak, áldozó csütörtök előtti hétfő, kedd, szerdán. A körmenetben a mindenszentek litániáját imádkozták.
Virágvasárnapi körmenet: A nagyböjt idején az egyház barkát szentel.
Jézus Jeruzsálembe vonulására emlékezünk amikor a zsidók mint királyt megváltót fogadják.
Bevonulásakor pálmaágakat és ruháikat terítik a lába elé, hogy földre ne lépjen, ezzel is nagyságát akarják kihangsúlyozni.
A szentmise keretében a szertartást végző pap, fűzfa-ágakat szentel majd kiosztja a hívek között.
A körmenet énekelve körbe vonul a templom körül, és a hívek visszatérnek a templomba.

Rapai István

Vissza a tartalomhoz

 

A Kalász Egyesület

Községünkbe 1935-ben már működött a Szívgárda. Széchenyi út 2 sz. alatt az egyházi iskolába jöttünk össze vasárnap '72 4 órára. 3 órakor litánia után foglalkozás volt a szívgárdistákkal, a Tisztelendő úr vagy tanító néni vezetésével. Imával kezdtük, ének tanulással, mesék olvasásával, játékkal folytattuk. Ha jó idő volt az udvaron játszottunk, majd az összejövetel imával fejeződött be.
A lányok 13 évesen a KALÁSZ tagjává válhattak. A Katolikus Lányok Asszonyok Szövetségének rövidítése a: KALÁSZ.
Egyesületünknek célja: hitükben erős, erkölcsükben tiszta nemzeti érzelmükben öntudatos, gazdaságilag képzett édesanyákat nevelni.
1936 Novemberében az A. C. engedélyével országosan megindult a falusi lányok szervezése és irányítása. 1938-ban az Eucharisztikus Kongresszuson mutatkozott be elsőnek a mozgalom nyilvánosság előtt. Háromezer lelkes leány jött Pestre népviseletben. Kistarcsán 64 kalász lány járt az egyesületbe 1941-ben. Lánynap alkalmával 12 egyházközségből jöttünk össze. Egyik évben Fóton, másik évben Szadán, azután Veresegyházán. Minden vasárnap litánia után összejöttünk és boldogan vártuk vezetőinket: Megyeri Margit nénit, - aki akkor óvónő is volt, Asztalnok Rózsika nénit, aki tanárnő volt és Somhegyi Juliska nénit. A gyű-lés előtt és után imádkoztunk.. Az összejöveteleken felolvasást tartottunk vallásos könyvekből, verseket tanultunk, megbeszéltük a két összejövetel között történt eseményeket. Télen színdarabokat adtunk elő, nyáron körtáncokat játszottunk, táncoltunk az udvaron.
Ezeken az összejöveteleken nagyon jól éreztük magunkat, de sajnos több évre betiltották az egyházi szervezeteket. 40 év után azonban ismét össze-jöttünk. A. hosszú szünet után az első összejövetel 1.989. január 21-én Mogyoródon volt. A nagy zarándoklat 1990. V. Pálosszentkúton volt. Petőfi szálláson 40 év után találkoztunk idős és fiatal kalászok, ahol Marosi püspök úr üdvözölt minket.
Jelenleg Terlanday Sándorné Rózsika néni - a KALÁSZ vezetőnk. Minden hónap második vasár-napján tartjuk összejövetelünket, valamint szerdánként 1 órás imaórát tartunk az egyházközségi otthonban. Minden évben a KALÁSZ - közgyűlésen számolnak be vezetőink és a tagság az elmúlt év eseményeiről. A szentmisét Bíró László püspök úr tartotta.
Zarándokutak:
Minden évben elzarándokolunk Mária kegyhelyekre:
Márianosztra, Máriaremete, Győr, Máriabesnyő.
Lelkigyakarlaton is részt veszünk, így voltunk: Iszkaszentgyörgyön, Leányfalun, Máriabesnyőn, a Mária utcai kalocsai nővérek házában, és Patakon. Hogy jobban megismerjük egymást, ahol 10 falu egy asztal, 100 – 120 KALÁSZ tag is összejön.
Újságunk: „ÚJKALÁSZ” néven jelenik meg 2 havonta, sok. szép olvasnivalóval, tájékoztatóval.
Rapai Ferencné
 

Vissza a tartalomhoz

Vasárnap

Az „Úr napja” a keresztények számára a vasárnap, amely Krisztus föltámadására emlékeztet bennünket:
Az Egyház minden vasárnap ünnepélyesen megüli a húsvéti titkot, amikor a szentmisében emlékezik Jézus kínszenvedésére, halálára és feltámadására.
Vasárnap legyen a pihenés ideje, így időt szakíthatunk arra, hogy Istennel és testvéreinkkel legyünk „ingyen”, vagyis minden haszonlesés nélkül. Szabadidőnket az imádságnak, a családnak, barátainknak, a keresztény közösségnek szenteljük. Az egyház a katolikusoknak előírja a vasár-és ünnepnapi szentmisén való részvételt. Ne a kötelezettség miatt menjünk misére, hanem azért, mert örömmel együtt akarjuk ünnepelni, az Eukarisztiát: hogy hálát adjunk Istennek, hogy részesedjünk Jézus Krisztus halálában és feltámadásában, hogy szorosabbra fűzzük az egységet keresztény közösséggel. Az Eukarisztia táplálja Isteni életünket, és építi az egyház testét.
A templomba járók számának csökkenése ijesztően érzékeltet egy veszélyt: a vasárnap belső válságot él meg. Mégpedig a keresztények és katolikusok lelkében, Nem az, aminek ma és holnap lennie kellene: az Úrral való találkozás napjának. A vasárnapi Eukarisztia-ünnep a keresztény közösség életének középpontja. Régen a települések középpontjába ezért helyezték a templomot. A misén résztvevők feltétlenül érezzék, hogy a közösséghez tartoznak. A vasárnapot meg kell tölteni élettel, és ajándékká válik.

Csaja János

Vissza a tartalomhoz

 

Magyarországi egyházi iskolákról, oktatásról, nevelésről

Mint ismeretes, a történelem folyamán -a legújabb kor kivételével- kizárólag az egyház volt az iskolák alapítója. Az államok, a polgári hatóságok csak az új korban vállaltak feladatot ezen a téren. A katolikus egyház törvénykönyvében az iskolákhoz való jogról a következő áll :
„Az egyháznak joga van arra, hogy bármilyen tárgy oktatására, bármilyen típusú és fokozatú iskolát alapítson és vezessen.” (800. Kánona)
Az egyháznak ez a törvényhozása az egész világra érvényes, és tiszteletben tartása az államok részéről a vallásszabadság kérdésköre is egyben. Azon országokban, ahol az állam tiszteletben tartja a vallásszabadságot és együtt akar működni az egyházakkal minden területen, ott biztosítottak az alapvető emberi jogok, vallási és kulturális értelemben is. Csak a vallásellenes kormányok nem tartották tiszteletben a liberális, kommunista rendszerek ideológiájának szellemében. Az egyházi iskolák fenntartásához a jogot törvényekben biztosították. 1948 előtt, majd 1948 után a kommunista hatalom szovjet típusú mintára hozzáfogott az egyházi iskolák durva államosításához, melynek során szerzetesrendek sokaságát feloszlatta. Ezt a szörnyű példátlan lelki rombolást azóta sem sikerült kiheverni, melynek hatása sajnos a mai napig érezhető a társadalomban. Hosszas tárgyalások és hősies harc után 1950-ben egyházunk visszakapott 8 középiskolát (2 bencés, 2 ferences, 2 piarista, 2 irgalmas nővérek rendi). A keresztény értelmiség képzésében és a papi hivatások ápolásában is fontos szerepet játszott ez a nyolc gimnázium.

Ezeket az iskolákat teljes egészében a hívek (elsősorban szülők) áldozatkészsége tartotta fenn. Az állami támogatás csak jelképes volt. Ha. az elmúlt 50 évre visszatekintünk, meggyőződhetünk a katolikus iskolák egyházunkban betöltött pótolhatatlan szerepéről.

Az újonnan alapított iskolákról
Rendszerváltás után az elmúlt 12 évben lehetőség adódott az államosított egyházi iskolák visszaszerzésére, azok újraindítására. Köztudott, hogy az egyházi iskolák jelentős részét nagyon rossz állapotban kapta vissza az egyház, melyek újjáélesztése óriási anyagi megpróbáltatást jelentett. A rendszer-változás utáni 8 évig húzódozott állami szinten az egyházi iskolák finanszírozási kérdése, melynek célja az egyházi iskolák negatív diszkriminációjának a megszüntetése, vagyis hogy az egyházi. iskolák ugyanolyan támogatásban részesülhessenek, mint az állami oktatási intézmények. Fontos volt, hogy az államtól kapott támogatás és saját jövedelmeink jelentős részét katolikus óvodák és iskolák alapítására, fenntartására lehessen fordítani.
Dr. Katona István püspök szavait idézve: „Természetes, hogy fontos templomaink renoválása, de kik fogják a felújított templomainkat 30 év múlva megtölteni'?” (1992, A Katolikus Iskolák Főhatósága nevében)
A rendszerváltás utáni időszakban az egyházi iskolák történelmében új mérföldkőnek számít 1998, amióta az egyházi iskolák törvényes keretek közt azonos elbírálásban részesülnek más állami iskolákkal. Az Alkotmánybíróság az egyházi köz-oktatási intézmények tekintetében hozta meg 22/1997. (IV.25.) AB. sz. határozatát. Érvelése szerint, mivel a közoktatási törvény lehetővé teszi a világnézetileg elkötelezett óvoda, iskola választását, olyan arányban kell megkapnia ezeknek az. intézményeknek a kiegészítő állami támogatást is, amilyen arányban ezek az intézmények állami, vagy önkormányzati feladatat vesznek. át. Az ide járó gyermekről ugyanis az államnak ugyan-úgy kell gondoskodnia, mint a saját intézményeibe járókról. Ekkor viszont nem sújthatóak a szülők azért, mert élve a törvény által biztosított jogukkal, gyermekeiket világnézetileg elkötelezett. oktatásban kívánják részesíteni. Ebben az esetben ugyanis nem kizárólag a világnézeti választáson alapul a döntés, hanem anyagi lehetőségeken is.
A jelenleg is működő Oktatási Minisztérium Egyházi Oktatási Ügyek titkárságától kapott adatok szerint a kommunista diktatúra 6505 egyházi iskolát vett el az egyházaktól. Ma 463 oktatási intézményt. tartanak fenn az egyházak. Ebből a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképző Intézet közlése szerint 287 oktatási intézmény (óvoda, általános és középiskola, szakképző intézmény, ill. egyetem és főiskola kollégium) katolikus.

Saját tapasztalat
Személy szerint volt lehetőségem 1988-92 között egy egyházi (ferences rendi) gimnáziumban értékes 4 évet eltölteni, és összességében elmondhatom, hogy az ott tevékenykedő szerzetesek, tanárok nemcsak az oktatás-ra, hanem a nevelésre is nagy hangsúlyt fektettek úgy, hogy a tanítást áthatotta a keresztény szellem. Ezek a szerzetes atyák életüket a diákok vallásos, szellemi és erkölcsi nevelésének szentelték. Persze nem minden diák szívében „hullott termékeny talaj-ra a mag”. Felvételt nyertek olyanok is gimnáziumunkba, akik számára a család nem volt igazán jó háttér ahhoz, hogy az egyházi iskola vallási hitbéli követelményeinek megfeleljenek; ezek a szülők többnyire az egyházi iskolák jó híre alapján íratták be gyerekeiket. Viszont számos példa van arra, hogy az iskolai vallás-gyakorlás révén a gyerekek által még a szülők is hitre jutottak.
Meggyőződésem, hogy a társadalom nagy része igényli az egyházi iskolák által nyújtott nevelést, hiszen ezen iskolák célja, hogy felismerjék az ott tanuló diákok a világ Isten-teremtette rendjét és ebben úgy találják meg a helyüket, hogy értékrendjük által is a társadalom számára hasznossá váljanak. Az egyházi iskola nagy-szerű lehetőség az emberformálásra, a közösségalakítására, a hagyományápolásra, az értékmegőrzésre. Hitet adni egyetlen egyházi iskola sem tud! De elkötelezett szerzetes atyákkal, világi munka-társaikkal elő tudja készíteni az utat a hithez. A hithez, ami Isten kegyelme, adománya.

Molnár Szabolcs

Vissza a tartalomhoz

 

Vácrátóti hétvége

Legutóbbi írásomban beszámoltam a kórus születésének körülményeiről, a nyaralásunkról és kis közösségünk életének néhány mozzanatát próbáltam kiemelni azért, hogy az érdeklődést felkeltsem a csoportunk iránt, ugyanakkor betekintést nyújtsak mindazoknak akik csak hírből ismernek minket. Azóta közel három hónap telt el, erről az időszakról szeretnék közreadni néhány gondolatot.
A karácsony és a szilveszter az ünneplés jegyében telt, majd legtöbb tagunknak folytatódtak a vizsgaidőszak emberpróbáló hetei. Elkezdődtek a próbák a következő megmérettetésünkre. Több olyan visszajelzés érkezett hozzánk, hogy nem túl szerencsés a gitáros énekeket keverni a hagyományosnak mondható népénekekkel egy misén belül, igy gondoltunk egy merészet, és felkészültünk az összes miseénekre. Ennek azért persze megvan az a hátulütője, hogy akik nem ismerik ezeket a dalokat, azok nem tudnak bekapcsolódni, de mivel elég egyszerű dallamúak az énekek, így néhányszori hallás után bárki könnyedén csatlakozhat hozzánk, és így elérjük a kitűzött célt, hogy minél több fiatalt vonjunk be az éneklésbe, Isten dicsőítésébe.
A próbák után mindig szoktunk egy kicsit beszélgetni, játszani. Egy ilyen alkalommal vetődött fel a gondolat, hogy jó volna elmenni egy hétvégére valahová, hogy egyszer huzamosabb ideig lehessünk együtt és a világ forgatagából kivonulva lecsöndesítsük lelkünket, hogy Isten hangját könnyebben meghallhassuk. Az időpontot tekintve a vizsgaidőszak vége látszott a legoptimálisabbnak, így kezdtük szervezni a lelkigyakorlatunkat leendő vendéglátónkkal, Virágh József vácrátóti plébános atyával, aki meghívott minket otthonába.
Eljött a várva-várt péntek este, amikor is elindultunk néhány autóval - mintegy tizenöten - Vácrátótra. Szívélyes fogadtatásban volt részünk, majd a megterített asztalnál, vacsora után kezdtünk megismerkedni az atyával. Házigazdánk érdekes történetekkel és humorával próbálta oldani az ismeretlenség miatti kissé feszélyezett hangulatot. A mosogatásnál egy komoly és őszinte, sötét, hideg, téli éjszakába nyúló beszélgetés alakult ki, amibe mind többen kapcsolódtunk be. Ki-nyíltunk egymás felé, és álarcok nélkül tudtunk magunkról és egymásról beszélni, mindehhez persze nagy-fokú bizalomra van szükség. Szombat reggel egy rövid reggeli imával kezdtük a napot, ezután az atya tartott nekünk egy gondolatébresztő előadást, ami után három-fős csoportokban átbeszéltük a hallottakat. Persze a fő témán kívül másról is esett szó, azonban minden csoportnál más-más gondolatkör került elő. A beszélgetések konklúzióját megosztottuk egymással délután, amiből nagyon érdekes és építő gondolatok születtek.
A szombat esténk kötetlenül: játékkal, énekléssel, beszélgetéssel telt. Készültünk a vasárnapi szentmisére, mert vendéglátónk megkért minket, hogy énekeljünk a vácrátóti templomban, aminek szerettünk volna eleget tenni. A mise előtt az oldalhajóban foglaltunk helyet, közel az oltárhoz. A bevonulást jelző csengő után fel-csendült az első gitáros ének. Az elbocsátó áldás előtt a plébános atya megköszönte a közreműködésünket és egyben meghívta a kórust egy következő szereplésre. Azt hiszem, hogy az énekünkön keresztül talán egy kicsit öregbítettük a kistarcsai egyházközség hírnevét is. Ebéd után már a pakolás és búcsúzkodás szomorú pillanatai következtek. Nagy elhatározásokkal és elmélyültebb emberi kapcsolatokkal tértünk haza. Nagyon sokat jelentett ez a hétvége közösségünk életében.
Es hogy miért is tartottam fontosnak mindezt ilyen részletesen leírni'? Szeretnénk minden fiatalnak kedvet csinálni ahhoz, hogy csatlakozzon hozzánk. Sokan szenvednek attól, hogy nem találnak olyan társaságot, ahol hasonló gondolkodású keresztény fiatalokkal lehetnek együtt. Mi nyitottak vagyunk mindenki felé és ezért invitáljuk minden lehetséges alkalommal -így most is- az érdeklődőket, hogy legalább egyszer jöjjenek el, hogy láthassák, milyenek is vagyunk; hátha ez az, amit mindig is kerestek. Próbáinkat minden pénteken 19:30-tól tartjuk az Egyházközség otthonában.

Gróf Gábor

Vissza a tartalomhoz

 

Keresztény család

A családot az apa, anya, és a gyermekek alkotják. A keresztény szülők meghívást kaptak egy küldetésre, hogy Isten hírnökei legyenek a családban. A szülők feladata, hogy a keresztségben vállalt kötelezettségeiknek megfelelően segítsék a gyermekeiket a testi - lelki fejlődésben. Az apa és az anya az első magyarázói a különböző eseményeknek a családban.
Ez nagyon fontos a megfelelő gondolkodásmód és életfelfogás kialakításában. Különösen napjainkban, amikor a tömegtájékoztatási eszközök nagy hatást gyakorolnak az emberekre, köztük a fiatalokra is. Meghatározó az az értékrend, amit a gyermek pici korától lát, és magáévá tesz. Minden-napjainkat a szokások alakítják. A gyermekeinket is bele kell vonni ezekbe a keresztény szokásokba.
Kezdeni a közös imával. A szülő feladata, hogy megtanítsa a piciny gyermeket imádkozni.
A nagyobbacskákat már meg lehet tanítani, beszélgetni a Jóistennel.
Esténként együtt visszaidézni a nap eseményeit, milyen jó és rossz dolgok történtek. Hálát adni a jóért, és bocsánatot kérni a rosszért. Ez a lelkiismeret vizsgálat az alapja a majdani gyónásnak.
A gyermekek szívesen hallgatják- mese gyanánt -- a bibliai történeteket. Ez is jó bevezető a közös Bibliaolvasáshoz.
A szülőnek nem az a feladata, hogy átfogó ismereteket adjon, ezt majd a későbbi hittan tanulmányaik során megkapják.

Egy másik fontos szokás a keresztény családoknál, a közös vasárnapi szentmisehallgatás.
A vasárnap az legyen más, mint a hét többi napja. Ekkor jobban ráérünk egymással beszélgetni, egy-másra figyelni. A zajban, a rohanásban, a szétszórtságban lehetetlen odafigyelni az Úrra és megérteni üzenetét. Vasárnap egy kicsit lassíthatunk a tempón és egy kis csöndet, nyugalmat vihetünk az életünkbe.
A szülők próbálják megragadni a kínálkozó alkalmakat, hogy gyermekeikkel beszélgessenek a hitről. A hitről, amely számunkra az örömhírt tartalmazza.
A húsvét. megszabadító örömét, hogy az Úr meg tud bennünket szabadítani a bűntől, a hazugságtól és az igazságtalanságtól.
A nagyböjt időszakában legyen közös célkitűzésünk a keresztény család megerősítése.
Méhes Pál

Vissza a tartalomhoz

 

Amit ingatlanainkra költöttünk 10 év alatt
Az 1990. év körüli években a rendszerváltás idejére Egyházközségünk életét is az akkori viszonyok határozták meg. Közösségünknek főleg anyagi okokból nem igen volt lehetősége létesítményein. ken - habár szükség mutatkozott - nagyobb pénzt igénylő feladatokat végeztetni. A kibontakozás 1992. évben kezdődött el s az elmúlt tízéves ciklusban folyamatos volt. A feladatok felmérése után ezek megvalósításához rendelhető anyagi alapokat kellett biztosítani. A törődés, a képződő anyagi lehetőséghez rendelt létesítményeinken elvégzett feladatok összegszerűen az alábbiak voltak.
1.) Kistarcsai templom 3,0 M Ft
2.) Nagytarcsai templom 3,2 M Ft
3.) Temető 0,5 M Ft
4.) Plébánia 0,7 M Ft
5.) Katolikus Otthon 0,8 M Ft
6.) Deák F. u. lakások 3,8 M Ft
7.) Új Plébánia építkezés 220M Ft
Összesen 34,0 M Ft

Az ismertetett összegekben a létesítmények üzemeltetéssel kapcsolatos költségei nem szerepelnek. A feltüntetett összegekben a nagyobb beruházási, felújítási munkák és beszerzések ráfordításait. közöljük. Meg kell említeni a jelentős külső segítséget is, amelyek feladatokhoz kapcsoltan mintegy 11 millió Ft összegben átutalásra illetve felhasználásra kerültek.
Az összesítésben nem tükröződnek az időszakban, társadalmi munkában elvégzett szervezési, tervezési, lebonyolítási, valamint fizikailag elvégzett tevékenységek. Ezek értéke mintegy 3 millió Ft-ra tehető, amely nagymértékben az, Egyháztanács tagjainak és általuk bevont támogatóknak az érdeme.
A közölt ciklusban elvégzett, jelentősebb feladatok részletesebb ismertetését témánként külön-külön tervezzük. Összegezve az elmúlt tíz évben megvalósított feladatok az Egyházközségünk munkáját minősíti és az elért fejlődés alapot biztosít a jövőben további hasonló eredményék eléréséhez.

Táborhegyi István

Kiadja Római Katolikus Egyházközség  Kistarcsa
Felelős szerkesztő: Somlai József plébános
Készült: Czövek-Wíndberger nyomda

Vissza a tartalomhoz