II. évfolyam 3. szám 2003. szeptember.

KISTARCSA

Tartalom:

Dr. Beer Miklós váci megyés Püspök

Batthyány-Strattmann László

Világosság rózsafüzér titkai

Az új plébánia szentelése.

Ének boldog Apor Vilmoshoz

Nemzetközi összefogás a nagyvárosi misszióért

Ahol az élők és holtak találkoznak

Templom és iskola

Egy lépésnyire az aranymisétől

II. Váci egyházmegyei Családtábor

 

 

Miklós Püspök egykor és ma
Püspöki beiktatás Vácon!

2003. június 20-án a Váci Egyházmegyében Dr. Beer Miklós - eddigi budapest-esztergomi segédpüspököt - iktatták be hivatalába. Az új főpásztor többek közt két Miklós nevű püspökről ,szólt, akiknek példáját követni szeretné. "Az egyik a myrai püspök, akit - mint Mikulást - jól ismerünk.. Ő a védőszentem, s hiszem, hogy az ő oltalma alatt bontakozott ki papi hivatásom és szolgálatom. Róla a korabeli feljegyzések. oly' egyszerűen írják: nem tett mást, mint Krisztus tanítványaként jót téve körüljárt. Megpróbálom ebben követni őt, és ehhez kérem továbbra is az ő égi pártfogását: segítsen a Váci Egyházmegyében "körbejárva" jót tenni.
A. másik Miklós püspök egyik váci elődöm. Báthory Miklós, aki Mátyás király egyik tanácsadója volt. 1506-ban halt meg, éppen a török megszállás előtti időben. Báthory Miklós példát mutat nekem abban - ami egy püspökre minden korban igaznak kell lennie -: miközben Krisztus apostolaként szervezem az Egy-házat, felelős vagyok azért a társadalomért is, amelyben élek
Ez a két Miklós püspök jelölte ki azt az utat, amelyen járnom kell" - fejezte be ünnepi beszédét az új váci megyéspüspök.
Másnap 21-én szombat délelőtt 10 órakor, a végzős kispapok szentelését már Beer Miklós püspök végezte a székesegyházban. Ekkor találkozott - mint 'az egyházmegye főpásztora - először a papjaival és a hívek-kel.
Kistarcsáról és Kerepesről közös szervezésben busz is indult erre az ünnepi eseményre. Az utat végig énekelve és imádkozva érkeztünk meg a csodálatosan felújított térre a székesegyház elé. Az egyik mellékoltárnál a tabernákulum mellett helyezkedtünk el. Rövid köszöntések voltak a mise elején, hiszen a beiktatás már előző nap megtörtént. A szertartás szépségét nagyban emelte a székesegyház kórusának éneke, kiket Varga László karnagy úr tanított be és vezetett. A kissé hosszúra nyúlt szertartás végén áldást osztva vonult el a papok sokasága és az állandóan mosolygó Miklós püspök.
Imádság és munka
Beer Miklós Budapesten született 1943-ban. Még két éves sem volt, amikor édesapját elvesztette a háborúban. Zebegényből járt középiskolába Vácra. Szentelése után 24 éven át tanította az esztergomi kispapokat. Az utóbbi 4 évben rektora is volt a szemináriumnak. A püspöki karban is ő a felelős a kispapok neve-léséért. Gyakran mondja a kispapoknak, csak az vállalkozzon erre a szolgálatra, aki fel tudja vállalni a papi közösséget. Minél több teher nehezedik egy pap vállára, annál' inkább szüksége van a paptestvéreire. "Nagyon fontosnak tartom, hogy az egymás közelében élők legalább hetente összejöjjenek egy-egy délelőttre".
Hívei mindig vidám lelkűnek, jó humorú embernek ismerhették. meg. Erről így vall a püspök atya: "-Épp a napokban mondta valaki: szerencse, hogy még mindig nem komolyodtam meg. Tudatosan próbálom felvállalni, hogy a felelősségteljes szolgálatban is meg tudjam őrizni a humoromat, vagy ahogy a cserkészek között szoktam mondani: a szent bolondságot. Nem hiszem, hogy derű nélkül a mi papi szolgálatunkat vállalni lehetne, hiszen az Örömhírt savanyú arccal nem lehet közvetíteni."
Napi teendőiről így beszélt új főpásztorunk: "Minden reggel 15-20 percet kocogok, kicsit gimnasztikázom, s csinálok néhány fekvőtámaszt." (Ez is lehet az oka, hogy nyugodtan letagadhatna tíz évet.) "A reggel és az este a két döntő pont. Mindig 5 órakor kelek, sportolás után lezuhanyozom, majd elimádkozom a zsolozsmát. Ha ez reggel elmarad, később már igen nehéz pótolni. Az este az elcsendesülés ideje. Ilyenkor teszem rendbe magamban a napot. Természetesen a nap legfontosabb része számomra a szentmise."
Foglaljuk mi is naponta imáinkba új püspökatyánkat és papjainkat, hogy Jézus szent szíve szerint tudjanak. minket vezetni az üdvösség felé!
Lauer Tamás
 

Vissza a tartalomhoz

 

Dr. Beer Miklós váci megyés Püspök rövid életrajza dátumokban

Budapesten született 1943. június 1-én. 1966. június 19-én Esztergomban nyeri el a papszentelés kegyelmét. 1966-tól 1967-ig VI. éves tanulmányait végezte a Központi Szemináriumban. 1967-től 1969-ig a Budapest-Kőbánya Szent László plébánián káplán, 1969-től 1970-ig Szobon. Plébános helyettes Márianosztrán 1970-től 1976-ig. Plébános Pilismaróton 1976-tól 1997-ig. Teológiai tanár Észtergomban 1978-tól kezdve. 1988
tól 1997-ig dömösi plébánia vezetését is ellátta. 1997-tőt kezdve az esztergomi szeminárium rektora. 1997-től 2000-ig a Esztergom-Belváros plébánosa. 2000. április 8-án II. János-Pál pápa kinevezett az Esztergom - Budapest Főegyházmegye segédpüspökévé.

A váci megyés püspökségbe 2003. június 20-án iktatták be a váci Püspöki Székesegyházban a Magyar Katolikus Püspöki Kar, a Váci Egyházmegye Tanácsosainak Testülete, valamint a meghívott egyházi és állami vendégek. jelenlétében. A papsággal és a hívekkel június 21-én találkozott, amikor a pappá és szerpappá szentelte a Váci Egy-házmegye jelöltjeit. A. Püspök Atya jelmondata: „Maradjatok meg a hitben.”
Felelősséggel teljes munkáját kísérje imádságunk, és kérjük számára a Szentlélek megerősítő kegyelmét.

 

Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának imádság részlete, melyet II. János-Pál Pápa imádkozott.

„Meghallgattuk testvéreink... több püspök testvérünk és a hí-vők kérését; a Szentté Avatási Kongregáció véleménye után és a mi apostoli tekintélyünkre támaszkodva, engedélyezzük, hogy a tiszteletreméltó isten Szolgái... és Batthyány-Strattmann László mostantól kezdve Boldognak neveztessenek és mennyei születésnapjukon liturgikus ünneplésben. részesüljenek: ... január 22-én Batthyány-Srattmann László. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
 

Világosság rózsafüzér titkai
2002. október 16-án jelent meg a. Szentatya apostoli levele a rózsafüzérről. A legfontosabb gondolatok a levélből:
• 1883. szeptember I. XIII. Leó enciklikája a rózsafüzérről.
• VI. Pál pápa enciklikájában megerősíti a rózsafüzér evangéliumi központú karakterét
• Szentatyánk pápaságának kezdetétől életritmusa részeként imádkozza a rózsafüzért.
• Pápaságának 25. évét kezdve, emlékezve arra, hogy XIII. Leó enciklikája 120 éve jelent meg, Szentatyánk a rózsafüzér évét hirdette meg 2002. októberétől 2003. októberéig.
imádkozva, elmélkedve a rózsafüzért a Szentatya javasolja „a. világosság titkainak” olvasóját, az örvendetes és a fájdalmas olvasó közé, másodiknak, Jézus nyilvános életének átkai közül kiemelve ötöt:
Bevezeti három üdvözlégyre:

1. aki megtisztítson minket,

2. aki lelkünk békéjét megőrizze,

3. aki a Szentségekben megerősítsen
A tizedekre:

1. aki a Jordánban megkeresztelkedett;

2. aki Kánában megmutatta isteni erejét,

3. aki meghirdette Isten országát,

4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,

5. aki az Eucharisztiában nekünk adta magát

Aki naponta egy rózsafüzért imádkozik, annak csütörtökre javasolja ezt a Szentatya, így szombatra kerülhet az örvendetes olvasó.

 

Vissza a tartalomhoz

A kistarcsai Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete
szeretettel meghívja a kistarcsai Egyházközség Híveit az
ÚJ PLÉBÁNIA SZENTELÉSÉRE 2003. OKTÓBER 25-ÉN, SZOMBATON FÉL 11 ÓRÁRA.
Az ünnepei szertartást, szentbeszédet és a szentmisét
DR. BEER MIKLÓS
a váci Egyházmegye Püspöke tartja.
E. soha vissza nem térő ünnepnapot szeretnénk
Híveinknek emlékezetessé tenni. Ünnepeljünk együtt. Egyházközség Képviselőtestülete.
 

Az új plébánia szentelése.

A kistarcsai Római Katolikus Egyházközség új plébániát épít a templom mellett.
A templomot őseink megépítették, mert Istennek hajlékot akartak adni. (1988-ban megjelent „Kerepestarcsa Története”, című könyvben az Időrendi áttekintésben ez olvasható: 1880. Felépül Kistarcsa katolikus temploma, melyhez a középkori eredetű templomromot elbontják és felhasználják. 352-ik oldal.) A templom a község tulajdonában levő területen épült. Ahol széles volt az akkori főút, oda épült a templom. Abban az időben ez a terület a település központja volt. Akkor jól választottak.. Küzdelmes, áldozatokkal teli építkezés lehetett. Akik akkor éltek nem gondoltak arra, hogy plébánia épülete is kellene. Igaz az akkori időben ez nem volt mindennapi beszédtéma, hiszen Kerepes volt a környék egyházi középpontja, Kistarcsa tehát Kerepes „fenn-hatósága” alá tartozott. Kerepesről járt át a plébános és misézett a kistarcsai híveknek. 1913-ban Kistarcsa adminisztrátort kapott, aki a hívek lelki igényét volt hivatva ápolni. Első anyakönyvi bejegyzés 1913. november 2-án volt, Érzsébet újszülött keresztelésével. Keresztelő lelkész: Kubacsek József. Kistarcsa első „papja” Széchenyi út 47. szám alatt lakott. A templomépítők nem gondoltak arra, hogy a templom közelében jó lenne „paplakot” építeni. Igaz akkor sem volt olyan telek ami üres lett volna.
A templom mellett lévő új plébánia gondolata élt bennem, idejövet elem óta. Az ön-kényuralom idejében elődeim nem gondolhattak erre, ez nem lett volna dicsérete vállalkozás, de nem is volt eladó telek a templom közelében. Szerettem volna a Széchenyi-út 11.. szám alatti területre valamilyen biztosítást találni, talán valamikor plébánia lehetne e helyen. A tulajdonos mereven elzárkózott, mondván: Annak adom, aki az utolsó pohár vizet adja nekem. Ez egy szép régi mondat, de minden alapot nélkülöz. Miután utódai nem voltak, így hát örökösei lettek.. A kistarcsai Egy-házközség így kirekesztve lett minden elképzelhető lehetőségből. A tulajdonost kortársai keményen elmarasztalták.
Ilyen állapotok mellett tizenhárom évvel ezelőtt csak a Széchenyi út 13 felé léphettem. Amikor a lakatlan épület kertkapuját először nyitva találtam, azonnal beköszöntem. A jogi végzettségű tulajdonos Pesten lakott. Érettségije után édesanyja lány testvérétől ajándékba kapta a házas ingatlant. A nagynénit az a gondolat vezette, hogy ő is és testvére is a fiatal embertől gondoskodást fog kapni. A kedves érettségizett fiatal ember felett eljárt az idő és így a gondoskodás reményét vastagon befedte a por. A két idős lénytestvért nehéz megélhetési körülmények között találtam. A jogos tulajdonosnak bejelentettem a kistarcsai Egyházközség szándékát: megvennénk a hosszú ideje nem használt ingatlanát. Egy pár hó-nap múlva felkeresett a tulajdonos és az állagában lebontásra ítélt épületét, telekkel együtt cserébe felajánlotta a dupla nagyságú lakható plébániáért, és a hozzátartozó négyszer akkora telekért. Ezen ajánlat után igyekeztem nyugodtan közölni vele, ez nem elfogadható ajánlat. Később felkerestem a tulajdonos édesanyját, nagynénjét, akinek haszonélvezete volt. Nehéz körülmények között elhagyatottan éltek. Vissza szerették volna perelni az ingatlanukat. Az évek múltak. Az épület egyik részében a gerendázat megroggyant, többször betörtek, pusztult az épület. Egy alkalommal én értesítettem a betörésről a tulajdonost. Ami-kor kijött Pestről megint felajánlottam vásárlási szándékunkat. Nem mondott se igent, se nemet. Végre elérkezett a várva várt nap. 2001. január 14-én, vasárnap ezt hirdettem a templomban: Az Egyházközség tíz év óta szándékozott a templom melletti területet megvenni. Hosszú idő óta ébren tartott szándék az elmúlt héten kedden megoldódott. A templom melletti lakatlan, bontásra ítélt házas ingatlan az Egyházközség tulajdona lett.

Előzmények: A tulajdonos, mivel felnőtt korú gyermekeinek lakást akart venni, szüksége volt pénzre. Felkereste a Stefan Ingatlanközvetítőt, és megbízta az eladással. Az Ingatlanközvetítő tulajdonosa, - Rapai István - nem hirdette meg az ingatlan eladását. Összehívtam az Egyházközség Képviselőtestületét. Egyöntetű szavazás volt; a Püspök Atya előzetes engedélyt adott a vásárlásra. Igy tehát 2001. január 9-én, kedden az adás-vételi szerződést a hivatalos személyek aláírták.
A bontásra ítélt épületre a bontási engedélyt megkaptuk. A bontási munkálatok Táborhegyi István mérnök úr irányításával társadalmi munkával történtek.
2002-ben az építési események hihetetlenül gyorsan kergették egymást. Nem gondoltuk, hogy ez év májusában történt első „kapavágás” után 2003. október 25-én új plébániát szentelhetünk. 2002. évre keveset terveztünk. A meglevő kevés pénzünkkel. és az öt éve vissza-menő méltányossági Áfa visszaigénylésével az alagsort (garázs, raktár és a közösségi terem) akartuk elkészíteni, majd az épületet téli álmára küldeni. A vállalkozóval (Berta István, Kistarcsa, Baross Gábor út 50.) ilyen tárgyalásokat folytattunk.. A rajtunk kívül álló erők más-ként döntöttek. Keszthelyi Ferenc, az akkori váci Püspök Atya, az Orbán kormánytól tíz millió forint vissza nem térítendő segélyt utaltatott ki. Igy az alagsor nem kezdhette el „Csipkerózsika” álmát. Jött a királyfi hófehér paripán és csókot, - tíz milliót, - lehelt a hideg, rideg alagsor elkészült födémszerkezetére. Álmaink megizmosodtak. Élőkerült a 21. század legmodernebb számítógépe, papír, ceruza és a radír. Betápláltuk a régi klasszikus műveleteket, összeadást, kivonást, szorzást és az osztást, majd vártuk a képernyőm az eredményt. Mosolyogva néztünk egymásra, hiszen a képernyőn ez a felirat jelent meg: 2002-ben tető alá kerül az új épület. A hurrá hangulatban azért óvatosak is voltunk. Újra előkerültek az alsós osztályok alapvető számtan műveletei és mivel a gép nem csal újra azt olvastuk a képernyőn: 2002-ben tető alákerül az épület. A második számolásra ezért volt szükség, nehogy úgy járjunk, mint az evangéliumi ember, aki tornyot akart építeni, de nem mérte fel erejét, pénzét és szégyenben maradt. Mi nem akartunk tornyot építeni mert ezt már az elődök megtették, mi csak egy épületen fáradoztunk. A kőműves munkák szépen haladtak  Rapavi József volt polgár-mester úr által kapott ajándék bontott téglákkal. Az első födém behelyezése után látványosan emelkedett az épület a falak építésével. Híveink dicsérete módon mellénk álltak és sokan mélyen a zsebükbe nyúltak. Tóth Szabolcs a jelenlegi polgármester Úr kezdeményezésére az Önkormányzat Képviselői 550.000. - Ft-ot szavaztak meg segélyként a plébánia építésére. Ez az összeg folyószámlánkon hamarosan meg is jelent. Évvégi zárszám-adás 26 millió forintot mutatott ki a plébániára költött pénzekből.
2002-ben tehát beépítettük Keszthelyi Ferenc volt Püspökünk által kijárt 10 millió forintot, Híveink áldozatos lelkű adományait, Rapavi József, volt polgármester által ingyen kapott bontott téglát, a jelenlegi polgármester Tóth Szabolcs és Képviselői által megszavazott pénz összeget, a visszaigényelt Áfát, és a sok-sok társadalmi munkát, amiből sokan nagy szeletet vágtak maguknak.
Az Egyházközség Képviselői a 2003-as évre a pihenést és a gyűjtést tervezte. Nem így történt, mert a közmondás így szól: Ember tervez Isten végez. Az Isten beleszólt megint terveink-be. Keszthelyi Ferenc, aki akkor még aktív püspök volt levelében közölte, hogy a kistarcsai Egy-házközségnek hat millió vissza nem térítendő támogatást kap a jelenlegi kormánytól. Ez az összeg már megérkezett a folyó-számlánkra. Ezt v összeget ebben az évben fel kell használni. Ehhez az összeghez még három milliót kell kérnünk és így az új plébánia lakható lesz. Kértem a Kedves Híveimet, hogy segítsenek bennünket adományaikkal. Azóta is sokan segítettek. Ha a végzett munkák az adományokkal összhangban lesz, akkor a kistarcsai Egyházközség történelmet ír, elkészül az új plébánia.
Minden munka, vállalkozás akkor halad, ha az adott szónak értéke van.
Azonban az is nagyon fontos, hogy legyen aki kezében tartja a szálakat, vezet, irányít és a legfontosabb: áldozatokat vállal. Ilyen is van a négy gyermekes édesapa, aki ha kellett minden nap ott volt az építkezésnél, tárgyalt, anyagot rendelt, és hajtott. Ezért is így tudtunk előre halad-ni.
Segítőtársaimmal bizakodunk, hogy az előttünk álló öt hét' alatt sikerül szentelésre méltóvá építeni az új plébániát. Ebben az esetben az új váci megyés Püspök, Dr. Beer Miklós, 2003. október 25-én, szombaton déle-lőtt fél 11-kor felszenteli az új plébániát.

Somlai József; plébános.

Vissza a tartalomhoz

 

Ének boldog Apor Vilmoshoz (SzVU. 293. dallamára)
1. Vértanú püspök, boldog Apor Vilmos
Kéréseinket továbbítsd az Úrhoz.
Szép piros véred kiáltson az égre
S hozzál békét végre!

2. Szűz tiszta élet igaz eszményképét,
A szeretetnek ki nem alvó fényét
Gyűjtsd meg szívünkben és vigyázz a fényre,
S fényt őrző szívünkre.

3. Krisztus keresztje gyengét erősítsen,
És erős embert szentté szelídítsen.
Fegyvert ne fogjon ember ember ellen,
Erősíts meg ebben.
 4. Vértanúk dicső, hatalmas királya,
Megváltó Jézus, hozzád száll a hála.
Új testvért adtál, szeretetben harcost:
Boldog Apor Vilmost.
 

Vissza a tartalomhoz

 

Nemzetközi összefogás a nagyvárosi misszióért
„Nyissatok ajtót Krisztusnak!” Ez a fel-hívás volt a mottója az „Első Nemzetközi Kongresszus az Új Evangelizációért” nevű találkozónak, melyet 2003. május 23-tól június 1-ig rendeztek Bécsben, számos európai (köztük Magyarország is) és tengerentúli ország részvételével.
A kongresszus az osztrák főváros szívében, a Stephansdomban zajlott, de a környékbeli templomokban, utcákon, tereken, kávézókban, múzeumokban, sőt még a szórakoztató ipar egységeiben is helyet kapott. A négy szervező ország (Ausztria, Belgium, Franciaország és Portugália) képviselői elsődlegesen azt a célt hivatottak szolgálni, hogy ez és a következő találkozók lehetőséget nyújtsanak a rendszeres információ- ill. tapasztalatcserére az evangelizáció terén minden katolikus számára. Másodsorban a nagyvárosokban folyó missziós tevékenységet akarták megerősíteni és ezáltal a város plébániáit lelkületükben megújítani. Ez azt jelenti, hogy az evangelizáció nem csak elméleti, hanem gyakorlati síkon is működött.
A rendezvény csúcspontját jelentette az a szentmise, melyet a négy ország bíborosai (Christoph Schönborn - Bécs, Godfried Daneels - Brusszel, Jean-Marie Lustiger - Párizs és José da Cruz Policarpo - Lisszabon) koncelebráltak a Stephansdomban. Közel száz pap Éurópából, az Egyesült Államokból, Brazíliából és Afrikából, valamint több ezer civil hívő vett részt az ünnepségen..
A szentmisét követő nyilvános sajtótájékoztatón Christoph Schönborn az Európai Unió keleti bővítésével kapcsolatban elmondta: Ahhoz, hogy Európa újra felfedezze a lelkét, nagy szüksége van az athéni Panteonra, a római Kapitóliumra és a jeruzsálemi Golgotára. Ezen a három pilléren (a tiszta gondolkodás szeretete, a jogok betartása és a megváltás kegyelme) kell Éurópának állnia. Az egyházon belül kialakult falakat pedig, melyek az európai népek és kultúrák közé ékelődtek, minél hamarabb le kell bontani a szívekből. Arra a kérdésre, hogy milyen szerepet szán az egyház a nők-nek Godfried Daneels a következőket nyilatkozta: Nem külön férfiként és nőként, hanem csak együtt lehetünk Isten képmásai. Isten példaképet adott Szűz Mária életével, aki a Megváltó édesanyja lehetett és Mária Magdolna életével, aki elsőként látta a feltámadt Krisztust. Lustiger felhívta a figyelmet: Európának mint régi keresztény kontinensnek élen kell járnia és példát kell mutatnia 'a misszió terén. Ha mi nem ezt tesszük, mit várhatunk a többi földrésztől? Végezetül mind a négy bíboros örömének adott hangot, amiért oly sok fiatal gyűlt össze a kongresszuson a világ minden tájékáról.
A kongresszus üzenete a gyakorlatban úgy valósult meg, hogy az önkéntes fiatalok szentség-imádásra hívták az utca emberét, a kávézókban Istenkeresőkkel beszélgettek a megváltás kegyelmérő!, bibliai idézeteket osztogattak a parkokban, szentmisével egybekötött agapét rendeztek a város plébániáin a környékbeli hívők és nem hívők számára stb. Esténként keresztény pop-zenés koncert-re vagy csöndes dicsőítésre lehetett menni a belvárosba. Mindenki megtalálta a magának. tetsző programot. Számos nemzetközi híresség, köztük színészek, énekesek, sportolók, top-modellek tettek tanúságot Krisztus mellett.
Schönborn bíboros a rendezvény végén elmondta: Nekünk, hívő katolikusoknak kell megmutatni isten útját azoknak, akik még nem nyitottak kaput Krisztusnak. Saját életünkkel kell példát adni és nem szabad senkit előítélettel kezelni. Krisztus leszállt a Mennyből és szegényeket, betegeket, vámosokat vezetett Istenhez, akik a társadalom kitaszítottjai voltak. Akkor mi sem cselekedhetünk másképpen.
Jövőre Párizs ad otthont a kongresszusnak, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak. (Bővebb információ: www.stadtmission.at)

 

Vissza a tartalomhoz

 

Ahol az élők és holtak találkoznak .

A kistarcsai temető mellett születtem. Kisgyermek koromban a temetőt - mivel a házunk kertjével szomszédos volt és meghalt hozzátartozóim is itt nyugodtak - gyakran látogattam. Kisiskolás koromban a temető arculata egész más volt. A szomszédos kertvégeknél ma is meglévő földrészünkben akácfák, orgona és lilián bokrok gyökerei akadályozták a szintkülönbségből állandó veszélyt jelentő eróziót. Az Erdei Ferenc utca és temető között a Kántorék zöldséges kertje az Újfalu felöli oldalán a Községi Iskola kertje határolta. Az iskola kertjének nagyobbik részét a szüleim bérelték, s így mint iskolás a vetést és növényápolást is meg-tanultam. Mint felsős elemista a kert egy részét bérlő Szitovszki kertész bácsitól az iskolás fiúk kötelező óráin már a fák metszési és nemesítési fortélyait is megtanultam.
A temetőnek egy főbejárata volt, amely a Kossuth utca felől, átépített formában ma is meg van. A temető ravatalozója egy deszkafalas építmény volt, amely a mai temetőkereszt és a Rapavi kápolna közötti magaslaton állt. Hosszú éveken keresztül a temető gondozását és a sírásói feladatokat is Gottyán Mihály bácsi és családja végezte. E család az ügynek az életét áldozta fel és a feladatokat reggeltől estig - nyitástól zárásig - tisztességgel végezte. Nyugodjanak békében. A községi temetővel kapcsolatban a több éves múltat, jelent és jövőt illető gondolatokat azért ismertetem - persze nem egészen kifejtve, - hogy akik nem tudják, megismerjék, és akik tehetik, tegyenek is az érdekében.
A mindnyájunk végleges lakhelye akkor lesz kultúrált és utódaink által is látogatott hely, ha életünkben teszünk is érte.

A temető a II. világháború előtt két szektorból állt. A bejárat felöli temetőrészbe katolikusok a faiskola melletti temetőrészbe a protestáns vallásúak, temetkeztek.
Abban az időben a temetőn belül igen sok honos akácfa volt, s annyira sűrűn nőttek, hogy főleg a gyéren temetett protestáns temetőrész erdőnek látszott.
Megemlítem, hogy a Izraelita vallásúak abban az időben a Körmösök (volt legelő dombok) alatti határrészen lévő kerített temetőjükbe temetkeztek. Édesapám szakképesítése ács volt, és mint gyerek, emlékszem, hogy a temetőben lévő rengetek akác-fából válogatták a faoszlopokat, és ezekkel kerítették az intézményi és községi épületeket, vala-mint a plébániához tartozó nagy kertet is. Évtizedekkel ezelőtt még sok akácfával készült faragott sírkereszt is készült, amelynek anyagát a temető fái biztosították.
Az 1950-es évek elején új temetőre tanulmányterv készült három község részére. Ez az ún. újszőlők batárrészeire volt kijelölve, de soha nem került elfogadásra.
Már fiatal mérnök koromban a községi vezetők vették igénybe a szolgálatomat s így 1958 - 1998-ig negyven éven keresztül végeztem a községben szakmai feladatokat. Az 1.980 évek végén az akkori tanácsi testület kezdeményezte a Tsz tulajdonába került földekből a temető bővítéséhez szükséges területnek a tisztítását, amelyet mára már megnyitott az önkormányzat az előző önkormányzati ciklusban a község arculatához illő új ravatalozóval. együtt.

Táborhegyi István

Vissza a tartalomhoz

 

Templom és iskola

Minden év szeptemberében beindul az iskolákban a tanítás. A diákok kevésbé lelkesen ugyan de megkezdik a kilenc hónapig tartó menetelést. Ez idő alatt kell a tudásukhoz mérten minél jobban teljesíteni. A tanév elején még mindenki egy kicsit a nyárra gondol, felelevenednek a nyaralási élmények, ki hol töltötte a szünidőt, ki mit csinált a nyáron. A nyár elmúltával azonban újra előkerülnek a már jól megszokott eszközök, iskolatáska, írószerek, újra lehet érezni a tankönyvek jellegzetes illatát, és nem hiányozhat a készletből, amit a tanulók legkevésbé szeretnek, az ellenőrző. Előkerül az órarend is, amiben remélhetőleg szerepelni fog a hittan óra.
Nagyon jó dolog, ha a gyerekek órarendbe iktatva tanulhatnak hittant. Ez azért is fontos, mert a hit-tantanulás és a hittan órákon való részvétel az egyik feltétele annak, hogy valaki elsőáldozó, bérmálkozó lehessen.
Jó lenne, ha az iskolai hét fáradalmait vasárnapi szentmisehallgatással pihennék ki. Szakítsanak időt a tanulás, szórakozás és egyéb programok mellett a templomra is.
Próbáljuk ezt a két dolgot együtt végigvinni, a templomot és az iskolát.
Szekrényes Gábor

Vissza a tartalomhoz

 

Egy lépésnyire az aranymisétől

2003 nyarának egyik csütörtöki napján, - június tizenkilencedikén - az Egyház sok országban Úrnapját ülte meg, hazánkban azonban ezt az ünnepet vasárnapra helyezték át. Falunk templomába mégis úgy özönlöttek a hívek, mint sátoros ünnepek alkalmával. »Mit ünnepelhetnek ezek?" .-tehették fel a kérdést akik nem hallottak még József atya felszentelésének negyvenkilencedik évfordulójáról. (a jelenlévő hívek számából ítélve ilyenek nem sokan lehettek), melyről ezen a napon hálaadó szentmise keretében emlékezik meg paptársai körében - ezúttal a kistarcsai templom falai között.
Fél tizenegy táján megkondult a toronyban a harang, hirdetvén a szertartás kezdetét, s rövidesen bevonultak a vendégek is, a főbejárat felől. Mint ilyenkor szokás, legelöl a nagy, körmenetekkor is használatos feszület haladt az ünnepi díszbe öltözött ministránsok kíséretében. Végül a papok lépdeltek hófehér karingben, szebbnél szebb stólákkal.
Miután a kis menet a szentélybe ért, plébánosunk - illemtudó vendéglátó lévén - szavalattal köszöntötte a vendég atyákat, majd a hívekhez fordulva bemutatta őket a kistarcsaiak apraja-nagyjának. Ezt követően felolvasta a már elhunyt paptársak neveit is, és hogy hány évet töltöttek Isten szolgálatában. De róluk nem csak ily módon emlékezett meg József atya: koszorúkat készíttetett, és gyertyákat gyújtott, melyek az emlékezés és az ünnepi mise alatt mindvégig égtek.
Csak ezután kezdődött meg ténylegesen ,a szentmise. Ezt az alkalmat - József atya bevezető gondolatait idézve- valóban „egyszerivé és megismételhetetlenné tette, hogy a szertartás különböző szakaszait más-más atyák celebrálták, mint ahogyan a megható szentbeszédet is. Kivétel volt ez alól a kenyér és a bor átváltoztatása, ugyanis ekkor az idős papok kórusban mondták : „ Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan...” majd »Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan... ". Érces hangjuk betöltötte Isten házát, miközben a templomtorony magasában zúgni kezdett a harang. Gyönyörű volt. Az emelkedett hangulatot már csak fokozni tudta a szenténekek, az egyes liturgikus szövegek és a Miatyánk éneklése, az orgonaszó és az ünnepi kórus, akik zsoltárokat zengtek előbb egyedül, majd a „hangszerek királynőjének” kíséretével Ez a szentmise, azt hiszem, nem csak számomra jelentett felejthetetlen élményt, hanem minden jelenlévő számára is, s ezért mindannyiuk háláját kifejezve köszönetet mondhatok érte József atyának és minden közreműködőnek. S úgy gondolom, minden hívő nevében kívánhatom, hogy Isten kegyelmével József atya és minden paptársa megtehesse azt az egy lépést az aranymiséhez vezető úton, mely még hátravan a célig.

Magyar Péter

Vissza a tartalomhoz

Szeptember 22-én hétfőn 19-órakor orgona est lesz templomunkban a Kistarcsai Kulturális Egyesület szervezésében, melyre mindenkit szeretettel várunk!

 

II. Váci egyházmegyei Családtábor

Szob, 2003. június 25-29.

Idén már második alkalommal gyűltünk össze -- Ország Tibor atya, gödi plébános hívására. — az egyházmegye különböző településeiről, hogy újra örülhessünk annak, mennyi aktív család tevékenykedik az egyházmegye különböző plébániáin. A családok közül Mikesy Pongrác és felesége Judit szervezte a programokat. Házigazdánk, pedig Vincze Imre és felesége Katalin voltak. Imre az igazgatója annak a kollégiumnak, amely festői környezetben a váci Duna parton helyezkedik el, és amelyben el szállásoltak.
A programok között szó esett a házasságról, a megismerkedésről, az esküvői készületekről, első közös „fészkünkről”, az első gyermekekről, első konfliktusokról, mi az, ami miatt egymás mellett tudunk dönteni napról-napra. Milyen nagy sorsfordulók értek minket.? Melyek a közös értékeink, miért tudok hálát adni? Hogyan tudjuk szeretetünket nap, mint nap megélni? Plébániáinkról is meséltünk egymásnak.
Több lelkiség is bemutatkozott, pl. lpolytölgyesi szeretet otthonból volt egy házaspár, aki megrázó erejű videofilmet mutatott be a mindennapi munkájukról, örömeikről, nehézségeikről. A film után kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt. Az Antiochia plébániai lelkiség, mely kimondottan a plébániai közösség megerősítésén munkálkodik és ők mennek házhoz. Nem „elszipkázzák” a legértékesebb fiatalokat a plébániáról, hanem arra tanítják meg őket, miként válhatnak építő jaivá a saját plébániai közösségüknek. Ebből következik, hogy ahány plébánia annyi féle közösséggé fejlődik csak a nevük a közös, meg a kiindulási módszertani alapok. A templomi együttléten túl rengeteg közös programot szerveznek maguk és a plébánia minden tagja számára.
Az egyik napon közös kirándulást tettünk Zebegénybe, ahol megcsodáltuk a Kós Károly által tervezett katolikus templomot. Aki bírta gyalog vágott neki a hegyi túrának Törökmezőre. A kisebbek a Trianoni emlékműnél pihentek, játszottak. Egyik este apa-fiú foci rangadó is volt.
Hamar elröpült ez az 5 nap. Szombat este a tábortűz körül elevenítettük fel a tábori élet mindennapjait. Az ifik - akik a gyermekeinkkel foglalkoztak, hogy a felnőttek zavartalanul beszélgethessenek - kedves műsort is adtak elő a gyermekekkel. De volt ott bábjáték; medvevadászat, szamárvarázslás, bibliai kvíz, lengyel-népdal tanulás... Másnap részt vettünk. a község Szent László búcsú ünnepén a templomban, ahol ünnepélyes cserkész avatás is volt.
Sok barátság szövődött, nem csak a fel-nőttek, de a gyerekek között is. Akik eljöttünk feltöltődve, békességgel, tervekkel tértünk haza. Jövőre ugyanitt találkozunk. Más családoknak is csak ajánlani tudjuk ezt a néhány napos lelkigyakorlatos-tábort.

Lauer Tamás és Mónika

Vissza a tartalomhoz

 

Ahol Isten elültetett ott hozz virágot! (Afrikai Közmondás)

 

Hol emberlélek van - Én ott vagyok!
Hol minden néma - Én szólhatok! - Én ott vagyok!

Bárhol letérdelsz előttem térdelsz!

Bárhova nézel - szemedbe nézek!

Bármi a gondod, bármi vágyad  - Énrám gondolj:  Ott vagyok nálad!

Hol üres minden - Engem láss meg ott!

Hol megsemmisül minden - Én ott alkotok - Mert én Ember - megváltó Isteni vagyok!
Dienes Valéria

 

Kiadja Római Katolikus Egyházközség  Kistarcsa
Felelős szerkesztő: Somlai József plébános
Készült: Czövek-Wíndberger nyomda