III. évfolyam 2. szám 2004. június 13.

KISTARCSA

Tartalom:

A papszentelés

Elsőáldozás

Úrnapja

Árpádházi szentek

Úrnapi Körmenet

MÉCS kirándulás a Mátrába

Egészséges családot

A keresztény sajtó 2. rész

Mátraszentimre-Fallóskút

Az imádság

Rózsafüzér-társulat

Aranymise

 

A papszentelés
Június hónapban befejeződik a tanulási időszak. A növendékek, a tanulók örömmel vagy csalódottan veszik át tanulmánya-ik eredményét. A papnövendékek is befejezik tanulmányaikat. A hatodévesek pedig a szentelési lelkigyakorlat után, a papszentelés szentmiséjén leborulnak az oltár előtt, és a szentelő püspök kéz-feltétele és imádsága után megkapják a papi hatalmat. Hosszú évek sok imádsága és tanulása után eljut a kispap a papszentelésen keresztül a miséző oltárig. Az újmisés papra is vonatkozik Dávid király imádsága: "Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. /109. Zsoltár /
A hittankönyvek felsorolják a szentségeket, ahol a hatodik helyen az egyházi rend áll. Ezt a szentséget felnőtt férfiak vehetik fel. A felszentelésnek fokozatai vannak: diakónus /szerpap/, pap és püspök / püspök a pápa által kiválasztott, felszentelt személy /. A felszentelés rendes kiszolgáltatója a püspök, aki általában az egyházmegyéje számára szenteli fel kispapjait, majd beosztja őket valamelyik templom szolgálatára.
Az egyházi rendet Krisztus Urunk rendelte, tehát újszövetségi szentség, mely lelki hatalmat ad a felvevőnek. Amikor az apostolutód továbbadja az apostoli (papi) hatalmat, kézfeltétellel lefoglalja, elkülöníti Jézus számára a szentelendőt. Amikor a pap Jézus megbízásából működik, ugyan azt teszi, amivel Jézus megbízta az apostolokat. A papi hatalom gyakorlása papi szolgálat. Péter keresztel? - Nem, hanem Krisztus keresztel. Pál keresztel? - Nem hanem Krisztus keresztel. A apostolok meghal-nak, az apostoli hivatal marad. (Püspökök.) Péter meghal, de Péter hivatala (a szikla szerepe) marad. (A pápa.) Júdás meghal, apostoli hivatal marad: Mátyás kapja meg.
A papi feladat pásztori feladat. A főpásztor maga Jézus. Jézus nem elégszik meg azzal, hogy Pétert sziklává teszi, hogy hatalmat adott neki az Egyház vezetésére. Minden hasonlatnak hangsúlya van. Jézus Péter apostolt főpásztorrá teszi, ami a gondoskodó szeretetet fejezi ki, nehogy a hatalom uralkodássá váljon. Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat! (Jn 21, 15-17.)
Pásztori feladatok. A hívek megszentelése a szentmiseáldozat bemutatása és a szentségek ki-szolgáltatása által. Isten igéjének hirdetése: prédikálással, hitoktatással, gyónási intelmekkel és a betegek erősítésével. Isten népének vezetése. Hamis tanításoktól való védelem.
A papság nem hatalom, hanem szolgálat. Rangot a keresztség ad: Isten gyermekévé tesz. A papi feladat a világ legszebb szolgálata: Istenhez vezetni az embereket, Isten kegyelmi kincseit kiosztani. A püspököknek vezetnie, parancsolnia is kell. Szent Ágoston ezt így fogalmazta meg: Veletek keresztény vagyok, értetek püspök.
Jézus egyháza új erőkkel dolgozhat a papszentelések után. Uram! segítsd őket, hogy hűségesek maradjanak.
Somlai József, plébános
 

Vissza a tartalomhoz

Elsőáldozás - „Zeng a harang hívó szóval, e szép ünnep reggelén”
Az Egyház egész liturgikus élete az eucharisztikus áldozat és a szentségek körül forog. Az
Egyházban hét szentség van: a keresztség, a bérmálás, az Eucharisztia, a bűnbánat szentsége, a betegek kenete, az egyházi rend és a házasság. A szentségeknek az a rendeltetésük, hogy az embereket megszenteljék, Krisztus Testét felépítsék és az Istennek kijáró tiszteletet megadják, s mint jelek, a tanítást is szolgálják. Az Egyház főként az Eucharisztiában nyilvánítja ki és közli az emberekkel a Háromszemélyű Egy Szeretet-Isten közösségének misztériumát.
Egyházközségünk visszatérő szép ünnepe, az elsőáldozás. Három éves felkészülés után Szentháromság vasárnapján 35 gyermek járult először a szentáldozáshoz és vette magához az Élet kenyerét. A keresztény szülőknek legfontosabb feladatuk, hogy gyermeküket elvezessék Jézus ismeretére és szeretetére, felszítsák bennük a vágyat, hogy akarjanak találkozni Jézussal a szentáldozásban is. Ez a találkozás valósult meg templomunkban.
„Ünnepnapra ébredtünk ma” - kezdte köszöntését plébánosunk Somlai József Esperes Atya. Köszöntötte a híveket, a gyermekeket, akik először veszik magukhoz Krisztus szent Testét, köszöntötte a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, akik segítették gyermekeiket, hogy eljussanak a szentáldozásig.
József atya kihangsúlyozta, hogy hogyan alakul, milyenné válik a gyermekek vallásos élete: nagyban függ a szülők további hozzáállásától, a nagy-szülők támogatásától és a keresztszülők gondoskodó odafigyelésétől. Kérte a szülőket, járjanak példamutatóan gyermekeik vallásos életének alakulásában, kísérjék el őket, jöjjenek együtt a szentmisé-re. A vasárnapi szentmisén rendszeres részvétellel és a szentáldozással engedjük, hogy Jézus továbbra is jelen legyen bennünk.
Harmincöt tiszta lelkületű fiatal keresztségi foga-dalma következett, amit pici gyermekkorukban a szülők, keresztszülők mondtak el helyettük. Úrfelmutatás után meghitt pillanatok, nagy várakozás látszódott a gyermekek arcán. Elmondták együtt a szentáldozás előtti imát, majd az Úr asztalához járultak és szentáldozásban részesültek. Az elsőáldozók megköszönték a Jóistennek, hogy magukhoz vehették Jézus Krisztus szent Testét. A szentmise után a nemrég felszentelt új plébánia közösségi termében szeretetlakomán vettek részt a gyerekek. Kuglófot, kakaót és édességcsomagot kaptak. A családoknál otthon folytatódott az ünneplés.
Adja Isten, hogy ez az élmény megalapozza a gyermekek vallási életét és egész életükben kitartsanak Krisztus mellett.
Köszönet József atyának és a hitoktatóknak, az áldozatos felkészítő-munkájukért.
Korbély Gézáné 2004. június 6. Szentháromság vasárnapján

Vissza a tartalomhoz

 

Úrnapja

Keresztények! Az Úrnapját tiszteljétek.
Hálát adjunk mindennapért,
Mely a naplementével véget ér.
Este buzgó imádsággal elmélkedjünk azon,
Mily sok kegyelemben volt részünk e napon.
Minden nap minden perce,
Minden embernek az Úrnapját jelentse.
Alkotni csak úgy, mit az Úr megáld,
Kősziklára építsd az Úr templomát.
Napkeltével szád az Urat dicsérje,
Így meg lesz áldásod bő kegyelme.
Hat nap kemény munka után,
A templomban pihenj meg az Úrnál.
Dicsérd az Urat, szenteld meg az Atyát,
Ki megváltásunkért küldte Szent Fiát.
Vállalta értünk a csúfos keresztet,
Mellyel az Atyánál kegyelmet szerzett.
Most már csak úgy kell élnünk,
Bűneinkért bocsánatot nyerjünk.
Teremtő Atyánk úgy szeret minket,
Lehajolva hozzánk eltörli bűnünket.
Navratil Mihály

Vissza a tartalomhoz

 

Árpádházi szentek a nyári ünnepkörben

Magyarország létrejötte és vallásosságának megalapozása az Árpádház királyainak nevéhez, és családtagjainak személyéhez köthető.
Szent István országunk megalapítója, első szent királyunk, apostoli buzgalmú téri-tőnk és védőnk. Mint gyermek elsajátította a kereszténység alapjait, a prágai szent Adalbert érsek segedelmével.
Atyja halálakor 997 után elfoglalta a vezéri széket, bölcsességének és szentségének első jeléül, szakított atyja erőszakoskodó eljárásával. Jól tudta ugyanis, hogy a szíveket, csak szóval lehet megnyerni. Krisztus Urunk apostolai is kereszttel hódították meg a világot, az Ő példájuk után indult István is. Papokat, hívott az országba, akik megkeresztelték a pogányokat, templomokat, monostorokat építettek és Pannónia területét hittérítők serege lepte el.
Voltak, akik ellenszegültek, de erélyesebb rendszabályokkal és papjai segítségével fényes győzelmet aratott a hit ellenségei felett.
Megalapozta a keresztény vallást, új egyházszervezésbe fogott, az országot 10 egyház-megyére (Veszprém, Győr, Pécs,

Eger, Vác, Csanád, Bihar, Erdély és Esztergom, Kalocsa, a két utóbbi valószínű már akkor érsekség volt) osztotta, ahol püspöki székhelyeket emelt és az esztergomi érseknek fennhatósága alá rendelte. Majd Asztrik főapátot Rómába küldte II. Szilveszter pápához, hogy a magyar nemzetet erősítse meg, vegye fel keblébe, részesítse hathatós apostoli áldásában. A pápa isteni sugallattól vezérelve Istvánnak küldte el a koronát, és az egyház szervezését továbbra is önállóan vezethette.
Istvánt 1001. augusztus 15- én (Mária mennybemenetele) Esztergomban megkoronázta Asztrik főapát. A koronát és a hazát István; még halála előtt a Boldogságos Szűz Máriának oltalmába ajánlotta.
1038. augusztus 15- én királyunk a boldogabb hazába költözött. Székesfehérváron temették el. 1083-ban fiával, Imrével együtt szentté avatták. Az Egyház augusztus 20- án tartja ünnepét.
Szent Istvánt követő trónviszályokból László lépett ki győztesen. Az egyházi iratokban nem sokat találunk róla. Az István által alapított 10 püspökségből csak hármat hagyott meg, és a magyarul nem tudó papokat kiűzte az országból. Törvényei is az egyház megtisztítását és meg-szilárdítását lendítette előre. Megszabta az egyházi ünnepek számát (36) irtotta a pogány hiedelmeket, halottakat csak a templom kertjében engedte eltemetni. Szigorúan büntette a házasságtörést.
Uralkodásában teljes ellentéte volt Istvánnak, erős kezű, de ítéleteiben és dorgálásaiban azért igazságos. Alattvalói inkább szerették, mint gyűlölték vagy féltek tőle. Az egyház tá-

mogatását, amint István elrendelte ő másképp folytatta tovább, mindig a közjó érdekeit tartotta szem előtt.
Halála után 3 évvel szentté avatták, mert a nép valóban „szentként” tisztelte és imáiban kérte segítségét. Nagyváradon temették el. Az Egyház június 27- én ünnepli nevenapját.
Kinga IV. Béla legidősebb lánya. Kicsi korától kezdve mélyen vallásos életet élt, ebben jelentős szerepe volt szüleinek és a királyi udvarban gyakran meg-hallgatott ferences és domonkos rendi szerzeteseknek. Szüzességi fogadalmat tett, de engedelmességből igent mondott Boleszlav krakkói herceg házassági kérésé-re. Férjével örök tisztaságot fogadtak a krakkói székesegyházban.
Kinga rengeteget segített a szegényeknek, betegeknek. A tatárjárás után az ország újjáépítésén dolgozott férjével.
Majd 1291- ben meghalt, 1690-ben boldoggá avatta VIII. Sándor pápa. 1999- ben pedig II. János Pál pápa avatta szentté. Ünnepét az Egyház július 24- én ünnepli.
Hazaszeretetük, kitartásuk és hűségük mindannyiunk számára példaértékű lehet.
Könyves Beáta

Vissza a tartalomhoz

 

Úrnapi Körmenet
Hazánk egyik egyedülállónak nevezhető eseménye a kistarcsai (csömöri és kerepesi) Úrnapi Körmenet, amely sajátos külsőségeivel hívja fel figyelmünket hitünk megvallására.
A Körmenet különlegessége a község néhai főutcáján több száz méter hosszúságban lerakott színpompás virágszőnyeg és négy virágoltár (butka), melyek a négy égtáj felé vannak tájolva.
Már hétfőn elkezdődik a virággyűjtés, több száz kosárnyi mezei és kerti virág begyűjtéséről gondoskodik a község apraja-nagyja. A falu több pincéjébe kerül a temérdek virág s várja vasárnapi díszítést. Szombat délután kettő óra körül kezdik el fonni a lányok és az asszonyok a virágfüzéreket a sátrakhoz. Ez idő alatt a fiúk és a fér-fiak elkészítik a virágoltárok vázát és lombsátrát. Vasárnap hajnalban kezdődik el a legnehezebb, de a legszebb része a munkának, a virágszőnyeg elkészítése és az oltárok virággal és az előzőnap elkészített füzérekkel való feldíszítése. Ez a munka napjainkban is felidézi a régi idők kalákában végzett munkáit (aratás, kukoricamorzsolás, szüret, stb). Jellemzően jókedvvel dolgoznak az emberek. Köszönet mindazoknak, akik felkészítik a körmenetre a falut. A Körmenet alatt az elmúlt hétvégén „ELSŐÁLDOZÓK " virágszirmot szórnak a virágútra az Oltáriszentség előtt haladva. A körmenet után megszentelt virágokat szétosztják a hívek között
Csaja János

Vissza a tartalomhoz

 

MÉCS kirándulás a Mátrába

A MÉCS családközösségünk feltett célja, hogy minél jobban összekovácsolja a hozzá tartozó családok apraját-nagyját. Mivel összejöveteleinken csak a szülők vesznek részt, szükségesnek gondoljuk, hogy időnként kötetlen formában és gyermekeinkkel együtt is összegyűljünk. Ilyen alkalom volt a februárban megtartott családi farsang, majd pedig a május 8-ára szervezett mátrai kirándulás.
Reggel különbusszal utaztunk Mátraszentimrére, majd gyalog vágtunk neki az erdőnek, hogy eljussunk a fallóskúti Mária-kápolnához. Megérkezve először testi energiáinkat pótoltuk egy kis elemózsiával, majd délben következett a lelki táplálék, a szentmise. A szentmisén Lauer Tamás gitárkíséretével énekeltük az útközben begyakorolt énekeket.
A szentmise után kezdődött a tulajdonképpeni túra, melynek során többször is kalandos körülmények között kellett átkelnünk a Csörgő-patakon. Az átkelés nem mindig sikerült problémamentesen, még szerencse, hogy előrelátó anyukák hoztak magukkal tartalék száraz ruhaneműt is. Az utóbbi hónapok esőzései miatt a patak is bővizűbb volt a szokásosnál, ezért a Csörgő-szurdok vadregényes szikláihoz már nem is tudtunk átkelni rajta, így a sziklamászás sajnos elmaradt.
A Csörgő-réten megálltunk egy kis pihenőre, körjátékra. Közben a kiürült kulacsokat is megtölthettük a Vándor-forrás kristálytiszta vízéből, majd továbbindultunk úticélunk, Mátraszentistván felé. A közel nyolc kilométeres túra jóleső fáradtsággal töltött el mindnyájunkat, így a busz látványa mindenkit megnyugtató örömmel töltött el.
A Jóisten egésznapi gondoskodása rögtön nyilvánvalóvá vált, amikor 1-2 perccel az utolsó család megérkezése után elkezdett zuhogni az eső, és utána a hazaút feléig el sem állt.
Bár az út végére kellőképpen elfáradtunk, kárpótolt minket a természet csodálatos látványa, a társaság jó hangulata, és egyöntetű volt a vélemény, hogy máskor is legyen ilyen kirándulás.

Csicsiri Ferenc /2004. június/
 

Vissza a tartalomhoz

Egészséges családot Párválasztás — házasság — válás
A természet ébredése magával hozza szívek lángra lobbanását is. A tavasz a szerelem idő-szaka, Istennek a párkapcsolatokra vonatkozó tökéletes eredeti tervét a Teremtés Könyvé-nek első és második fejezetéből érthetjük meg. Emellett az Újszövetségben Pál a Korinthusiakhoz írt első levelében a teljes hetedik fejezetet a házasság témájának szenteli. Amit Isten az Igéjében mond, azt mindig a javunkra teszi. Egy biztos: az egészséges társadalom alapja az egészséges család.
Isten megalkotta Ádámot, akinek tökéletes kapcsolata volt a Teremtővel. Ennek ellenére az ember mégis egyedül érezte magát, ezért a Mindenható segítőtársat rendelt mellé. Miután Évát is megalkotta, az ember elé vitte. Ádámé volt a választás joga és felelőssége. Ha Éva nem nyerte volna el tetszését Istennek tovább kellett volna foglalkoznia vele. De Ádámnak szívbeli bizonyossága volt arról, hogy Éva az ő párja. A párválasztásnál erre a szívbéli bizonyosságra kell a hangsúlyt fektetni ma is.
A világ elvárja a fiataloktól, hogy bizonyos kor után házasságot kössenek. De Isten nem sürget bennünket. Amit ő szeretne mindannyiunk életében az, hogy Őt megismerjük, az Ő tökéletes tervét megismertesse velünk a saját életünkre vonatkozóan, hogy közösségben legyünk vele és az Úr Jézus részese legyen az életünknek.
Ha társat szeretnél, akkor is csak az Úrral együtt lépj! Tartsd mindkét szemedet Isten országán, vagyis az Igén, Jézus Krisztuson, s akkor minden szükséged betöltetik. Ha tehát Jézus nevében kérsz társat Istentől, akkor Ő eléd hozza a hozzád illőket, akik közül választhatsz.
Hogy ki az igaz? Ő ezt egyedül csak te tudod a szívedben. Szabad akaratod szerint választhatsz, mert nincs eleve elrendelt párod. Légy bölcs, türelmes és körültekintő, a párválasztáskor, s ne zavarjanak a világi elvárások és vélemények. Mindig a szívedre hallgass! Isten az övéit belső bizonyosság által vezeti soha nem emberi elvárásoknak akarj megfelelni, hanem csakis Istennek. A házasság tiltása nem az Úrtól van. Az Atya ugyan örül a tisztántartott edénynek, de csak akkor, ha ez az indíttatás belülről, a szíved mélyéről jön. Ha két ember házasság nélkül tart fenn testi kapcsolatot az Ige szerint az paráznaság. Isten ad időt az igei felnövekedésre és arra, hogy a párok kiigazítsátok magukat az Úr előtt. Ha bármit elvétettél Jézus nevében bocsánatot kérhetsz az Atyától, de ugyanazt szánt szándékkal ne tedd meg még egyszer. Rendezzétek be az életeteket az Úr elvárása szerint, mert azon lesz áldás. Ádám először a szívében érezte azt, hogy Éva az Ő társa, s csak utána lettek ketten egy testé. Helytelen gyakorlat az, hogy a házasság előtt egy ideig együtt élnek a párok. Isten rendeléseinek tartása hoz áldást, gyarapodást minden területen, így az érzelmi és családi életünkben is. Ez - az Ő saját Igéje iránti hűsége — védőpajzsa mindennek az életünkben itt a földön. Ha úgy döntöttél, hogy nem szeretsz egyedül lenni, s ezért párt kértél és kaptál az Urtól, akkor a következő lépés a házasság.
Isten nagyon komoly szövetségnek tartja a házasság intézményét. Áldásul adta az embernek. Nem felbontásra tervezte. Ne is menj bele olyan gondolattal a házasságba, hogyha nem lesz jó, hát majd elválunk Ne légy kishitű. Minden ami Istentől van az jó. A házasság is jó, Isten eredeti szándéka szerint a házasság az Úrban köttetik meg, két szellemében újjászületetett s Szent Szellemmel, szentlélekkel teljes ember között. Nagyon fontos, hogy az Úr előtt is megkössétek a házasságot, mert az Úrnak a frigyeteket meg kell pecsételnie a szent Szellemmel, hogy az olyanná váljon, mint amilyen az Édenben volt.
Az emberek keresik azt a fajta mennyei boldogságot, de nem találják meg Isten mellőzésével. Többször házasodnak és elválnak, mert az Isten nélkül nem megy, csak az Ur előtt megkötött házasság hozza meg az édeni boldogságot. Minden esély meg van a tökéletes házasságra, ha betartjátok a bibliai parancsokat: a férj szeresse a feleségét, a feleség pedig segítőtárs és engedelmes legyen - hozzáteszem, hogy csak a jóban. Ha ezt a házasfelek leírnák a szívük táblájára, akkor sok problémát elkerülnének. A családban sem lehet két kapitány, mert nem tud elindulni a hajó. Egy kapitány kell, aki megmondja, merre kell elindulni és mi a cél.

Isten áldása nélkül kicsi az esélye a boldog és tartós házasságnak. Ma a legtöbb házasság olyan, amit nem az Úr előtt kötöttek meg. Ha a házasfelek nem töltik be az Úr rendelését, nincs garancia a hosszú és biztos házasságra.
A világban a válás és újraházasodás teljesen elfogadott dolog.
Ha házasként az Úrhoz tartozol és nem vagy boldog, ne keress elválást. Miért? Mert a benned lázadó Szent szellem által fel tudod gerjeszteni a szeretetet a párod felé, hogy az édeni boldogságot átéljétek. Ne a társad rossz tulajdonságát nagyítsd fel, hanem a szépre emlékezz. Egyszerűen tekerd vissza az időt. Találd meg a párodban újra azokat a tulajdonságokat, amelyeket valaha szerettél. Gerjeszd fel a szívedben a kezdeti szerelmet. Ehhez Istentől kérhetsz „ragasztót” a Szent Szellemet, hogy még jobban összekössön benneteket. Ne a váltást keresd, hanem kérd meg az Urat, hogy segítsen a hibáitok kiküszöbölésében. Nehéz egy váláson végigmenni, sőt nincs is értelme, ha mind a ketten hívő emberek vagytok. Ha még az üdvösséged előtt váltál el, egyszerűen ne foglalkozz vele, mert az óta már új teremtés lették Krisztusban.
Abban a pillanatban, amikor behívod a szívedbe Jézus Krisztust, akkor üdvözült a szellemed újjá születik Isten Szellemétől s ez által bekerül a belsődbe Isten szeretete. Engedjétek meg, hogy ez az Isteni szeretet növekedjék bennetek és átitassa életetek minden percét. A természetes emberi szeretethez, vonzalomhoz adjátok hozzá a szívetekben, lakozó isteni fajta szeretetet, amely mindig a másik érdekeit tartsa szem előtt. Isten szeretete mindig célhoz ér és soha nem vall kudarcot, soha nem jut el a válóperes tárgyalásig.
Mózes első könyvéből tudjuk, hogyan jött be a világba a sátán gonoszságával és megtévesztésével és hogyan tette tönkre, Isten tökéletes eredeti elképzelését. Onnantól kezdve vált gonosszá az ember szíve és az óta nem tudja emberi kapcsolatait úgy megőrizni, tisztán tartani, mint ahogy az Atya elrendelte azt. Isten nem válásra tervezte a házasságot. A Szent írás egy esetben engedi meg a válást: ha a férj hitetlen és mindenféleképpen válni akar. Isten szótárában nem szerepel a válás szó. De más a megítélése annak, ha egy pokoli házasságban élsz. Ilyenkor jogod van kijönni abból, mert Isten egy percig sem akarja, hogy szenvedj. A válás mindig sebeket okoz, és nem Istentől van, de Ő a gyermekeinek adott annyi szabad akaratot, hogy azt a legvégső esetben megteheted. Ha elkerülhetetlen a válás kérd az Úr segítségét, s ezzel Isten megengedő akaratába kerülsz. A mennyei Atya nem rekeszti ki az elváltakat, sőt ellenkezőleg. Az Úr mindig a legnagyobb bajban áll a legközelebb hozzád, akkor segít leginkább, amikor a legnagyobb szükséged van rá. Jézus azért jött, hogy türelmes szívűeket meggyógyítsa. Krisztus az egyetlen, aki ilyenkor segíteni tud. Hívd Őt, kiálts hozzá, s hidd, hogy a válasz nem marad el.
Az íráshoz felhasználva: (Móz 2,18-24), (Tim 4,1.-3) Kor 6,9 – 20) (Máté 19-4-6) (Ef 5,22-33) (1Kor 6,19) (Kor 5-17) Mózes első könyveiből: (3 fejezet. (1 Kor 7;15) (Lk 4; 16)
Kistarcsa, 2004. május 28.
Táborhegyi István

Vissza a tartalomhoz


Minden vasárnap menjünk templomba
De ne a parancs nyomásának engedve,
Nem kell jönnötök
a megszokás kerékvágásába haladva,
a körülmények kényszerét szolgálva
a parancs nyomásának engedve
Vágy híján
Akarat híján
Szabadság híján Öröm híján.
Meghívlak benneteket
Szeretettel,
Amely semmit sem akar magának
Testvérként
Barátként
Olyanként
Akinek elhozhatok mindent
Aminek örültök
Ami kínoz benneteket
Ami aggaszt
Ami dühít
Várlak benneteket
Olyanként
Aki odaadást vár tőletek,
Hogy igent mondjatok a testvéretekre
Hívlak benneteket
Hogy jóllakottan
Jóllakhassatok
Hogy megvigasztalván
Vigaszt nyújtsatok
Hogy szeretetten
Szeretetet hintsetek
Táborhegyi István
 

Vissza a tartalomhoz

A keresztény sajtó egyházunkban 2. rész
Az első részben négy olyan lapot mutattam be, (Új Ember; Keresztény élet; A Szív, Új Misszió) melyeket egyházközségünkben is meg lehet rendelni. A mostani újságokat mások ajánlották figyelmembe vagy magam is olvasom és jó szívvel tudom mindegyiket ajánlani.

2000-ben indult útjára ez a családmagazin, mely havi rendszerességgel jelenik meg. Található benne aktuális rovat, ahol ismert személyek mondják el látásmódjukat. Pl. gyermekáldás. Van Család rovat; Portré; Oktatás-nevelés; Vallás; Hit és tudás; Ifjúság; Mese; Gyermek-oldal; Jeles napok; Mai magyar találmányok; Kultúra; Életmód; Túraajánló; Duna Televízió hírei. Egyszóval tényleg találhat mindenki benne kedvére való olvasnivalót!
Képmás Családmagazin 64 oldal; A/4-es színes; 325,-Ft. (egy évre 3900,-Ft)
Szerkesztőség: 1114 Bp. Villányi u. 5-7.
Tiszteletbeli főszerkesztő: Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
T/F: 06(1)365-1414, 06(1)365-1415.
E-mail: kepmas@kepmas.hu
www.kepmas.hu

 

A Zászlónk az egyetlen országos terjesztésű katolikus diáklap. Tulajdonosa a Regnum Marianum közösség. Az első száma 1902 januárjában jelent meg, de 1947-1990-ig kényszerszünetet tartottak. Az idei az LVI. évfolyam. A lap főszerkesztője Varga Péter RM.
A Zászlónk elsősorban a 10-16 éves korosztálynak szól. Több állandó rovatát fiatalok írják és szerkesztik: a Hónap Témája egy minden számban kiírt pályázat aktuális témákról. A Most RAJTunk a sor rovatban ifjú költők és írók alkotásai jelennek meg. Minden számban van egy kifejezetten fiataloknak szóló katekizmus magyarázat és egy rövid Töprengés egy szentírási részről. A többi oldalt a tartalmas szórakozás jegyében készítjük.
KIFE A Zászlónk Stúdió tagja a Katolikus Ifjúsági- és Felnőttképzési Egyesületnek.  KaDéT A Zászlónk kezdeményezte a Keresztény Diákújságírók Találkozóját évente háromszor
Zászlónk Stúdió, Budapest 1035
Kórház utca 37. Tel: 388-6183.
E-mail: zaszlonk@mail.datanet.hu

A MÁJUSI SZÁM TARTALMÁBÓL
A társadalmi nemi szerep a férfiak számára is probléma Schlemmer Éva szociológus egyen-jogúságról, előítéletekről és a női szentírás magyarázatról
Éppoly csodálatosak Anyáknapi megemlékezés, apákról  Egyesült Európa, új kultúra A keresztény hozzájárulás két módja  Európa: remények, illúziók Egy fiatal drámaíró gondolatai Érdemes felkelni Interjú Jelenits István piaristával  Nem vallásos hitek Ateizmus óra?  Éljen soká! Tíz éves a Hitoktatók a hitoktatásért című lap  Még egyszer homeopátia Vitazáró helyett Éltük azt, ami a vásznakon is látható Ifj. Topor András emlékei festőművész édesapjáról  A passióról Hatszemközt
Alapította: Czakó Gábor (1989)
Kiadja: IGEN Katolikus Kulturális Egyesület
A szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lph. II. em. 10.
Telefon: (1) 317-5369.
E-mail: igen@axelero.hu
Éves előfizetési díj: támogatói díj: 5300 Ft; kedvezményes díj: 3000 Ft

 

Elizabeth Mittelstädt, a lap magyar származású főszerkesztője ír az újság indulásáról: "Tizenhét éves voltam, amikor azt mondtam Istennek, hogy Őt akarom szolgálni. Sok évvel később egy fogászati műhiba következtében úgy megsérült az állkapcsom, hogy naponta állandó, elviselhetetlen fájdalom gyötört. De egy napon Isten eszembe juttatta saját szavaimat, amit tizenhét évesen ígértem neki. Így szólt hozzám: 'Elizabeth, körülötted asszonyok ezrei élnek, éreznek hozzád hasonlóan. Lehet, hogy fizikai fájdalmak, de lehet, hogy családi problémák, magányosság, vagy lelki gyötrelmek kínozzák őket. Akarsz nekik segíteni? Akkor mondd el, hogy én bűnbocsátó és gyógyító Isten va-gyok!' Ott, abban az órában szüle-tett meg a Lydia magazin ötlete." Elizabeth életében nem ért véget a szenvedés. Néhány éve Lyme-kór támadta meg, egy évig járni sem tudott. De Isten a legösszetörtebb életeket is fel tudja használni az Ő dicsőségére. Nők tízezrei nyernek bátorítást a Lydián keresztül a világ 102 országában. Az újság németül, románul és - Elizabeth anyanyelvén - magyarul jelenik meg. Célja, hogy olvasóit közelebb vezesse Jézus Krisztushoz, és gyakorlati útmutatást adjon a házasság, a gyermeknevelés, az egyedüllét és a lelki élet különböző kérdéseiben. Rozgonyiné Krajcsir Sarolta, a magyar kiadás szerkesztője
Szeretné házasságát megerősíteni?
Bölcsességre van szüksége gyermekei neveléséhez? Elmélyültebb kapcsolatra vágyik Istennel?
Szívesen megtudná, más asszonyok hogyan kerekednek felül nehézségeiken és félelmeiken? …
akkor a Lydia éppen Önnek szól!
A Lydia magazin évente kétszer jelenik meg, júniusban és decemberben.
Előfizetési ára 1 évre 700,-Ft, 2 évre 1330,-Ft.
Megrendelhető telefonon, levélben, faxon vagy e-mailben:
Lydia magazin 6701 Szeged, Pf. 1162 Tel. /fax: 62/458-207
E-mail: lydia@freemail.hu
Lauer Tamás

Vissza a tartalomhoz

Mátraszentimre-Fallóskút
Zarándokhely az Erdők Királynéja tiszteletére
Fallóskúti csendes völgyben
Kis kápolna vár reánk.
Szívünk-lelkünk ide siet,
Hozzád édes Szűzanyánk.
Úgy vágyunk mi hozzád,
Drága édesanyánk
Áldásodat add reánk.
A felső-mátrai templomok közül talán a legismertebb ez a kápolna, ahová jelzett turistaúton jutottunk el Mátraszentimréről. Az egyre bővülő Mária-kápolnát ezrek keresik fel évente, ma már országszerte ismert zarándokhellyé vált. Ha valaki nem szeretne, vagy nem tud túrázni, az autóbusszal, vagy gépkocsival egészen közel juthat a kápolnához, ahonnan már csak pár métert kell gyalog megtenni. A szépen rendben tartott, gondozott környék meghitt hangulatot kölcsönöz az idelátogatóknak. A kápolna előtt a különlegesen szép, egyedi tűzzománc stációk az ország különböző településeinek adományaiból készültek el. A csodatévő vizet az 1996-ban elkészült Mária-szobor talapzatából két csapon át lehet venni. Az oltár előtti padokon megpihenhetünk, elgondolkodhatunk az élet dolgairól, rohanó világunkban egy kis csendet és békét teremthetünk magunknak. A kápolna bármikor látogatható, történetéről szívesen ad tájékoztatást a Mátra remetéje, Paszkál, azaz Széll Sándor, aki minden zarándok érkezésekor megkondítja a harangot, sőt mi is besegíthettünk a harang húzásába.
A kápolna története viszonylag rövid időre nyúlik vissza. 1947. július 2-án este Sánta Lászlónénak, Klára asszonynak megjelent a Szűzanya a Mátrában. Egy forrást mutatott neki, melynek gyógyító ereje van azok számára, akik hittel közelítik meg. A jelenés híre gyorsan elterjedt. Nemsokára az egész országból ezrek zarándokoltak Fallóskútra a forráshoz - részben kíváncsiságból, részben gyógyulásban reménykedve. 1948 tavaszán a Szűzanya újra megjelent Sántánénak és azt kívánta, hogy kápolna épüljön a forrás mellé. Sántáné közel fél éven át kilincselt az egri érseknél, majd a civil hatóságoknál, hogy megszerezze az építési engedélyt. A község híveitől összegyűlt a szükséges pénz, a kápolnát 1948. december 8-án adták át rendeltetésének és ugyanekkor helyezték el benne a Mária-szobrot, mely úgy ábrázolja, amilyen az első jelenéskor volt. Fallóskúton a Szűzanya közbenjárására számos imameghallgatás történt. Sántáné - minthogy tevékenységét a kommunista rendszer károsnak és veszedelmesnek tekintette - kétszer, összesen 21 hónapot töltött kivizsgálás, illetve gyógykezelés céljából ideggyógyintézetekben, hol mind lelkileg, mind testileg sokat szenvedett, de "téveszméi" feladását nem tudták elérni az orvosok. Az egyház a kápolnát a hozzá tartozó földterülettel együtt 1987 őszén vette át és ezzel megkezdődött Fallóskút kulturált búcsújáróhellyé való kiépítése. Az egri érsek az új kápolnát hivatalos miséző hellyé nyilvánította, ahol minden vasárnap délben szentmise van.
A zarándokhely egyre bővül, a kápolnát már kinőtte a sok-sok zarándok, ezért Kacsik Árpád atya tavaly, támogatók segítségével a „Világbéke Templom” építésébe kezdett. Az építkezés befejezése után a templom szentelésére, mi is meghívást kaptunk, amelyre várhatóan 2005. májusában kerül sor.
Jézus segítségével, újra meglátogatjuk majd a Boldogságos Szűzanya, az Erdők Királynéja mátrai kegyhelyét!

Csicsiriné Fogd Krisztina 2004. június
 

Vissza a tartalomhoz

Az imádság
Te mikor imádkozol,
menj be a szobába,
zárd be az ajtót,
s imádkozzál titokban
mennyei Atyádhoz. (Mt 6, 6).
Az imádság a lélek lélegzetvétele - mondta valaki. Nagyon találó ez a megállapítás. Lélegezni annyit jelent, mint ellátni a testet a létfontosságú oxigénnel. Aki nem lélegzik, az meghal. Így van ez az imádsággal is. Aki nem imádkozik, az lelkileg meghal.
Manapság nagyon fontossá vált a nyelvtanulás. Álláskereséskor alapkérdés, hogy van-e nyelvvizsgád, sok helyen már csak több idegennyelv tudása esetén van esélyed. Mennyi időt fordítasz egy világnyelv elsajátítására?
Isten Országának nyelve az imádság. Erre mennyi időt fordítasz? Életkérdés, hogy megtanuld. Van-e róla annyi áttekintésed, mint az angol vagy német nyelvtanról?
Mi is az imádság? Már a kisgyermekek is tudják: beszélgetés Istennel. Vajon szánunk rá elég időt? Az imádság ideje szent. Csak istené és lelkedé. Úgyis kevés, amit kizárólagosan erre szentelhetsz, legalább olyankor add bele minden érdeklődésedet.
Kérted-e már az Urat, hogy tanítson imádkozni? Ő szívesen ad órákat. Csak nyisd ki a Szentírást ezzel a kéréssel: Uram, beszélj nekem az Atyáról!
Ne számíts arra, hogy az imádság mindig "megy". Hivatali, háztartási munkádat sem végzed mindig ragyogó lelkesedéssel.
Az ókori népek termésük legjavát adták istenüknek. Hol van ettől az utcán "letudott" rózsafüzér, az elkésett mise, a bóbiskolva mondott esti imádság?
Aki az utolsó pillanatban fut be egy hangversenyre, legalább öt percet veszít a műsorból. Ennyi kell, hogy a gondolatok összeterelődjenek bennünk, hogy tényleg feloldódjunk. Az imánál sincs másképpen. Kell valami kevés előkészület, s ez lehet akár a hit felindítása, akár az isteni jelenlétre figyelés, vagy a Szentírás néhány sora.
A külső magatartás nem közömbös az ima bensőségességére, hiszen mindig az egész ember, a test-lélek egysége imádkozik. A tiszteletlenségre sem Isten jósága, sem láthatatlan volta nem ad feljogosítást.
Szóbeli imádság alatt értjük a szokásos keresztény imákat, az imakönyvek imádságait, a breviáriumot, rózsafüzért, általában mindazt, amit mások fogalmazása után ismétlünk. Ezek az ún. kötött imaszövegek. Közösségben -- Egyházunk is az -- a szóbeli ima nélkülözhetetlen, az egyéni imaéletben legalább valami kevés mindig szükséges. Kell az imádság megszokása, egy biztos keret, mely akkor is tart, ha teljes időhiánnyal küzdünk, vagy például nem tudjuk összeszedni gondolatainkat.
A kötött szöveg célja az, hogy segítsen. Az elhadart ima azonban csak rosszul sikerült szavalat. Egymásra hordott tégla, kötőanyag nélkül, ami előbb-utóbb ránk omlik.
Nem az indiai ima-malom az eszmény, hanem a gondolkodó, kereső ember. A gépiesség mindig nagy veszélye a szóbeli imának. Értelmesen mondd ki a szavakat, magatartásod legyen figyelmes, mint társaságban, hiszen a Szentháromság jelenlétében élünk. A kötelezőn túl annyit vállalj belőle, amennyit igényelsz. Minőség kell és nem mennyiség! Isten a kötött imában is veled akar beszélni, és nem mással. Éld át, találd meg szavaidban a saját lelked kifejezését, így fog személyessé válni.
Az Úr egyetlen szóbeli imát tanított, s az imádság módjára azt javasolta: ha szólni akarsz az Atyához, tedd be az ajtót magad mögött!
Saját szavainkkal fogalmazott imádságunk alapját, leginkább a Szentírás vagy más lelki könyv adja. A kiválasztott szakaszt elolvashatjuk egyszerre, de szétszedhetjük szavakra, mondatokra is, ahogyan nekünk jobban megfelel.
Úgy bánjunk magunkkal, mint a járni tanuló kisgyermekkel: a könyv csak segítő kéz, engedjük el időközönként, hátha megindulunk egyedül.
Az időhiányos mai ember számára ajánlható, hogy a kitűzött rövid elmélkedés mellett a mindennapi dolgokkal is segítse imaéletét. Ha ezekhez egy-egy állandó gondolatot fűzünk, kitűnő emlékeztetőkké válnak. Így a tükör beszélni fog a Krisztus-hasonlóságról, az ajtónyitás az örök megérkezésről, a kenyérszegés a köztünk élő Jézusról. Érdemes kipróbálni!
A beszélgetés: az imádság leggyakrabban használt formája. Belefér minden, a legapróbb személyes kéréstől Szent Ágoston vallomásáig.
Fejleszd és növeld imaéleted láthatárát! Van hálaadó ima, dicsőítő ima, s van annyi gondja-baja hazádnak és a világnak, hogy ki se lehet fogyni a könyörgés témáiból! Beszélj a községről, ahol élsz, kérj áldást a járműre, melyen utazol, testvéreidre, azokra, akikkel egy fedél alatt dolgozol, lelkiatyádra, közösséged tagjaira, s a szerszámra, amit kézbe veszel. Mondd el terveidet, problémáidat; mutasd be gondolatban a fiút, akivel jársz, a leányt, akit igazinak hiszel. Ha már házas vagy beszélj házastársadról, örömeitekről, problémáitokról, gyermekeitekről. Ha pedig nem tudsz szabadulni a külső események visszhangjától: alakítsd imává: mondd el Istenednek! Tedd Jézust életed részesévé, és te is részesedni fogsz az ő életéből!
Világos, hogy a beszélgetés fogalmához a válasz is hozzátartozik. Isten szól is hozzánk különféle belső fényekkel, nyilvánvaló tanácsokkal, hívásokkal, az élet tényeivel. De kell a csend, hogy megérthessük a hangtalanul áradó bölcsességét. Elsősorban a magunk csendje. A várakozó, figyelmes csend.
Ha a Szentírás indítja el beszélgetésünket, gondolhatunk arra, hogy Jézus mennyire szerette a teremtett világot, hogy akkor is aranyszínű volt a kalász, hogy Ő is szőlőből készült bort ivott, hogy Őt is ugyanaz a nap égette a palesztinai utakon, mely minket is megperzsel nyaranta.
Amikor az egész napodat behálózza az imádság, megszabadulsz a magányosság terhétől, sőt kegyelemnek fogod azt tartani.
Egy régi mondás szerint, „Isten elébe jön az Őt keresőknek”. Ha el akarod sajátítani az imádságnak ezt a módját, abból a nagy igazságból kell élned, hogy Isten bennünk lakik, mi pedig benne élünk. Ez a tudat egy állandó, kiegyensúlyozott magatartást hoz létre.
Szentély vagy, a Szentháromság temploma: mit keresnek benned a felesleges gondolatok?
Eleinte szükséges, hogy figyelmeztesd magad Isten jelenlétére. Ha ez a beidegződés sikerül, a fohászokat és más apró gyakorlataidat egy belső beigazodás váltja fel, ami szellemi munka mellett is megmarad. Minél mélyebbé válik Istennel való kapcsolatod, annál kevésbé fognak megzavarni a külső élet eseményei. Tudom nehéz ezt minden nap megvalósítani, hiszen gyarló emberek vagyunk, de törekednünk kell Isten felé nap mint nap.
Isten tulajdonosként akar benned lakni. Szállást vesz nálad, mindig veled akar lenni.
Enged őt magadhoz!
Csicsiriné Fogd Krisztina /2004. június/

Vissza a tartalomhoz

 

Rózsafüzér-társulat
Kistarcsai egyházközségünkben idősebbek, fiatalok, férfiak, asszonyok, leányok, 15-fős csoportokat alakítottak. Minden hónap első vasárnapján váltották a rózsafüzér szentképeket. Folyamatosan most is így van ez a hagyomány szerint.

Örvendetes
1. Akit te Szent Szűz a szentlélektől fogantál
2. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál
3. Akit te Szent Szűz a világra szültél
4. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál
5. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál

Fájdalmas
1. Aki érettünk verejtékezett
2. Akit érettünk megostoroztak
3. Akit érettünk tövissel megkoronáztak
4. Aki érettünk a keresztet hordozta
5. Akit érettünk keresztre feszítettek

Dicsőséges
1. Aki halottaiból feltámadott
2. Aki a mennybe fölment
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte
4. Aki téged Szent Szűz a Mennybe fölvett
5. Aki téged Szent Szűz a Mennyben megkoronázott

Templomunk védőszentje Rózsafüzér Királynéja és ehhez az időponthoz kötődhet a Rózsafüzér Társulat. Templomunk 1887-ben volt felszentelve. A főoltár felett van az a szentkép amelyen a Szűzanya Szent Domonkosnak adja a Rózsafüzért. Templomunkban a nagymise előtt van elmondva a Rózsafüzér, és minden szerdán az egyházi otthonban 6 és 7 órakor. Október egészen a Rózsafüzér hónapja. Jelenleg kb. 23 csoport van az egyházközségben. Nagyon szeretjük a Rózsafüzért imádkozni. A halottvirrasztásnál, zarándoklatnál valamint a Szent Család karácsony előtti 9 napon át várva a kis Jézust, akkor is a Rózsafüzért imádkozzuk. Lourdesban, Fatimában a gyerekeknek mondta a Szűzanya, sokat imádkozzátok a Rózsafüzért. Sokat imádkozzátok a bűnösök megtéréséért és a békéért. A Rózsafüzér Társulat most is él és imádkozik.
Rapai Ferencné
 

Hirdetés
Minden Kedves
Hívemet
szeretettel hívom.
a kistarcsai
Római Katolikus
Templomba
2004. június 20
án 11.00 órakor
kezdődő
aranymisémre
Somlai József plébános
50

 

Kiadja Római Katolikus Egyházközség  Kistarcsa
Felelős szerkesztő: Somlai József plébános
Készült: Czövek-Wíndberger nyomda

Vissza a tartalomhoz