IV. évfolyam 5. szám 2005. december 24.

KISTARCSA

Tartalom:

Nekünk kell a karácsony!

Szent István Diakónus

A Szent Család ünnepe

Aprószentek

Újra egy év végéhez közeledve

Az újév ajándéka az idő

Árpádházi Szent Margit

Hogyan keresztelkedett meg Jézus

Hittanos tábor 2006

Vízkereszt

Szent Balázs püspök és vértanú

Plébániai Honlap

Urunk bemutatásának ünnepe

Szent Ágnes vértanú

Párbeszéd a jászolnál

Hittan

 

Nekünk kell a karácsony!
Az emberiség történetének kimagasló eseménye Jézus Krisztus születése. Kétezer évvel ezelőtt a Római Birodalom előkészítette, megadta a természetes alapot, lehetőséget a Megváltó eljöveteléhez. A jó Isten alkalmasnak találta az időt, hogy lehajoljon az emberekhez, elküldje Szent Fiát. A karácsony tehát nem a pogány társadalom ünnepe, nem egy csillagszórós, felszínes, mulatozás ünnepe, hanem az Istent kereső ember legmélyebb vágyainak beteljesedése. Mi a Gyermek Jézusban meglátjuk az Isten Fiát, a Megváltót, aki az örök életünket akarja biztosítani. Az isteni Gyermek eljövetele örömmel tölt el bennünket.
Egy nálunk sokkal gazdagabb országban közvélemény kutatást tartottak arról, megmaradjon-e a karácsony ünnepnek. Négy százaléka az ünnep eltörlését akarta. Ha kevesen is, de mégis a karácsony ellen döntöttek. Mért? Mert kihűlt a szívük magukkal, családjukkal, környezetükkel szemben. Nekik a hagyományos ajándékozás sem kell, a pogány eszem-iszom se kell, semmi külsőség, ami emlékeztetne Jézus születésére. Mélységes szakadék a négy százalék és köztünk. Mi nem a kihűlt szívűek táborához tartozunk. Mi adjuk magunknak Jézus tanítását, szentségeit, családunknak a hit fáklyáját. Elismeréssel gondolunk azokra, akik karácsonykor is észreveszik a szegényeket, segítő jóságukkal mosolyt fakasztanak ajkukra.
A négy százalék mért szavazott a karácsony ellen? Mert félnek a szeretet ünnepétől. Kihűlt, megfagyott szívű emberek, nem tudnak szeretet gyakorolni. A világi életben is van ajándékozás. Náluk nincs, mert nincs bennük szeretet. Legtöbbnek van pénzük, tudnának ajándékot venni, de nincs hozzá érzékük. Egy idős, egy beteg, rászorulónak nem ad ajándékot, mert távol áll tőle a szeretet gondolata. Kihűlt szívű emberek félnek a szeretet ünnepétől.
Az örömhírt hozó angyal nem hiába mondta a bátorító figyelmeztetést: ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek. Sajnos az emberiségnek minden időben volt, van és lesz félelemre oka. Fél az ember a betegségtől, a gazdasági élettől, a háborútól, a természeti katasztrófáktól. Jézustól azonban soha nem kell félni. Jézus senkit sem akar elnyomni, kizsákmányolni, tönkretenni. Jézus az emberiség életében csak a jót, a nemeset, a szépet adta. Akik Jézus nyomdokai járnak, azoknak mindig szép a karácsonyuk.
A holdra szállt Amstrong mondta: „A felszín finom és poros. Könnyen fel tudom szedni a cipőm orrával. Finom rétegben tapad a cipőm talpához, oldalához, mint a faszénpor. Alig egy ujjnyit süllyedek le. Jó látható lábnyomokat hagyok a finom homokszemek között. Ezek a lábnyomok, mivel a holdon nincs szél és víz, egy millió évig is megmaradnak.
A földön nem uralkodik kozmikus csend. Lábunk nyomát, életünk emlékeit hamar belepi a feledés pora. Az Úr Jézus lábnyoma olyan mélyen benyomódott földünk életébe, hogy nem lehet eltüntetni. Történelem évszázadai, sőt mondhatjuk évezredei nem tudták Jézus lábnyomát eltüntetni az emberiség életéből. Pedig sokan ezt akarták. Jézus elleni történelmi vihar elindult Jeruzsálemből, amikor az apostolokat üldözték. Folytatódott a római császárok idejében. Az Egyház ellen benső viharok is voltak. A hamis tanítók akarták gyengíteni Jézus tanítását. Majd jött a barbár népek támadása. Őket az Egyház megtérítette, Jézus tanításával. Folytatódott az iszlám, a tatár, a török kegyetlenségekkel, majd jöttek a modern idők tévtanai. Minden erőlködés hiábavaló volt. Jézus lábnyomát semmiféle vihar nem tudta eltüntetni az emberiség életéből.
Karácsony lényege ebben mutatkozik meg. Minden tiktakozás ellenére Jézus itt maradt köztünk tanításával, Szent Testével, szellemével, lelkületével. A karácsony csillogásában ezt kell látnunk.
Somlai József plébános

vissza a tartalomhoz

Szent István Diakónus

István diakónus vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az Egyház számára az Apostolok Cselekedeteiben.
István a hét diakónus egyike, akiket az apostolok azért választottak, hogy hirdessék az Evangéliumot, és magukkal vigyék egész Júdeába. A hét diakónus közül Lukács kiemeli Istvánt, „ezt a hittel és szentlélekkel eltelt férfit", mint igazi keresztényt.
Isten nagyobb mértékben tette őt kegyelme eszközévé, mint a másik hatot, ezért művelt csodákat és jeleket a nép körében. Emellett a bölcsesség ajándékából is bőségesebben részesült, ennek köszönhetően hirdette oly nagy erővel Isten igéjét.
Miként Jézust, Istvánt is főtanács elé állították, és ez a jogi hatóság folytatta le a pert. Ugyanazokkal a vádakkal léptek föl ellene, mint Jézus ellen: Embereket fogadtak föl, hogy állítsák: „Hallottuk, hogy káromló szavakkal illette Mózest és az Istent! Ez az ember folyvást a szent hely és a törvény ellen beszélt."
Istvánon beteljesedik Krisztus ígérete: „Amikor majd a zsinagógákba vagy a hatóságok és a hatalmasságok elé hurcolnak titeket, ne gondolkodjatok rajta, hogyan védekezzetek, és mit mondjatok, mert a szentlélek abban az órában megtanít benneteket rá, hogy mit kell mondanotok.
István a főtanács előtt először halkan, az igaza tudatában lévő ember nyugalmával beszélt, ám egyszer csak villámot vetett a tekintete és mint a vihar, úgy csapott le a főtanács tagjaira. Szavaitól zűrzavar támadt:
a főtanács tagjai fölugráltak a helyüktől, és dühük jeléül fogukat vicsorították feléje.
Amikor István elmondta látomását, tovább nem fékezték magukat: a főpap megszaggatta a ruháját, a többiek ordítva befogták a fülüket, hogy ne hallják a „káromlást". Ezzel a pernek vége is szakadt, hiszen a hallott káromlás után nem volt szükség többé tanúkra. A káromlás büntetése a megkövezés volt.
A főpap talán még megkísérelte, hogy a formaság kedvéért ítéletet hirdessen, de az általános kavarodásban erre már senki nem figyelt oda. Mintha eszüket vesztették volna az emberek, rárohantak Istvánra. és hangos kiabálás közepette tuszkolták-vonszolták ki a teremből, ki a városon kívülre, hogy ott halljon meg. Végig vitték Jeruzsálem utcáin a Damaszkuszi-kapu felé, hogy ott hajtsák végre a megkövezést.
-De hát mi rosszat tett" - kérdezgették néhányan félénken, akik látták Istvánt a fékevesztett tömeg gyűrűjében.
A tömeg azonban nem gondolkodott, csak ordított és tolongott az áldozat körül. Elérvén a kapuhoz, gúnyos kiáltások közepette kitaszították, hogy fusson az életéért, ha tud.
István azonban nem futott el a kövek elől. Hanem amikor hullani kezdtek rá a kövek, ő térden állva így könyörgött: Uram, ne ródd föl nekik bűnül!” - és e szavakkal elszenderült.
Kérünk Istenünk add, hogy követhessük azt akit tisztelünk és megtanuljuk ellenségeinket is szeretni, mert Szent István diakónus vértanúságát ünnepeljük, aki a gyilkosaiért is tudott imádkozni!
Méhes Zsuzsa
 

Szent István diakónus, az első vértanú ünnepére
Feltetszett a napnak Ragyogó sugára A szent Istvánoknak Régen várt napjára.
Áldott legyen az Úr, Ki virrasztott mára A szent Istvánoknak Rég várt hajnalára.
Aki megengedte, Fényes hajnalára, Hogy jussál életed boldog órájára.
Végre pedig mennybe, Örök üdvösségre, Vegyen fel az angyal A fényes egekbe.
(Vasas Samu és Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepek című kötetéből)
 

vissza a tartalomhoz

A Szent Család ünnepe
A szentírás részletei olyan gondolatokat tartalmaznak, melyek a családi közösség szeretetkapcsolatának megerősítését szolgálják. Az ószövetségi olvasmány Jézus Sirák Fia könyvéből, a Tízparancs egyikére, a szülők tiszteletére hívja fel a figyelmet. Elsősorban arra a helyzetre gondol, amikor a szülők életük delelőjén túl szembenéznek erejük fogyatkozásával, vezető helyüket a már felnőtté vált gyermekek foglalják el a család élén. Az idősödő szülők megértő tisztelete sok bajtól óvja meg a családi közösséget.
A szentlecke, Szent Pál Kolosszeiekhez írt leveléből, a szeretet erős keresztény követelményével közelíti meg a közösségi élet, így a család ideális képét, szemben a mindennapok felmerülő problémáival.
Az evangélium ismerős jelenete, a tizenkét éves Jézus a templomban, elsősorban nem a családi értékeket tartja szem előtt. Lényegi mondanivalója krisztológiai jellegű: Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell fáradoznom! (Lk 2,49), vagyis arra mutat rá, hogy a tizenkét éves Jézus egészen sajátos kapcsolatban van Istennel, az Atyával. Mégsem mulasztja el megjegyezni, hogy engedelmes volt nekik, anyja pedig szavait mind megőrizte szívében.
Kétségtelen, hogy a család ősi emberi intézmény, de a családi élet konkrét szervezetét, viszonyait erősen befolyásolják az egyes korok gazdasági, társadalmi viszonyai. A Pál leveleiben fellelhető, a családra vonatkozó intelmek, fejtegetések egyértelműen magukon hordják a korabeli patriarkális felfogást, amely a férfit tekinti főnek, alapnak és rá építve bontakoztatja ki a családi eszményt. A mai olvasó talán némi zavarral olvassa az ilyen sorokat, de ha igazán hívő szívvel és tanulékony lélekkel ráhangolódik a lényegre, akkor rájön, hogy a külső, korhoz igazodó kifejezésmódok mögött az igazi vezérlő elv a szeretet harmóniát, egységet teremtő ereje. És így már nem az a fontos, kit említ az apostol elsőként, kit nevez főnek, hanem az, hogy a szeretet, a keresztény szeretet követelményét hogyan tudjuk beleültetni a család mindennapi életébe.
Mi, keresztények elfogadjuk, nemegyszer keservesen tapasztaljuk, hogy az adott kor erős befolyással van a család szerveződésére mind gazdasági, társadalmi vagy akár ideológiai kényszereivel. Mégis Jézus tanítása nyomán hittel valljuk, hogy van valami örök, a teremtő Istentől szándékolt eszményi kötelék a családban, amely a divatfelfogásoktól függetlenül, maradandó alapja ennek az együvétartozásnak. Jézus a házasság felbonthatatlanságát tanítva, úgy értelmezi a férfi és a nő teremtését, hogy a kettő egymást kiegészítő, harmonikus EGYET alkot a házasságban, a Teremtő elgondolása szerint. Ez az egység teremti meg az alapot arra, hogy az élet hordozójává, továbbadójává váljék az utódokban. Egyszerűbben szólva a család a legelemibb közösség, ahol az ember által annyira igényelt szeretet működik, kibontakozik, örömmel tölt be, biztonságot, otthont ad.
Sajnos, ami a fentebbiek szerint a legerősebb alapja a családi életnek, a szeretet, az teszi leginkább sebezhetővé. Ez a szeretet ugyanis többet kíván az embertől, mint a természetes létviszonyok ösztönös vonzása a férfi-nő, szülők-gyermek között. Ez az a szeretet, amelyre Krisztus adott példát, életét feláldozva a világ üdvösségéért. Ez az a szeretet, amelyről himnuszt ír Szent Pál az 1Kor 13. fejezetében, vagy amit fölvillant a kolosszeiekhez írt levél mai ünnepre rendelt részletében.
Ez a szeretet nem automatikusan jelentik meg a házasságkötéssel, a gyermekek elfogadásával. Erre nevelni kell önmagunkat, önző vágyaink, igényeink ellenében. Ennek mércéje a nagylelkű megbocsátás és a nemes áldozathozatal a másikért. Óriási türelem is kell hozzá, hiszen be kell érnie, mint a fán a jó gyümölcsnek.
Ma azért is jut sok család élete válságba, mert a divatszellem könnyelműen átsiklik a szeretet problémáján, mondván: ha az idő előtt megkóstolt gyümölcs savanyú, majd szakítok másikat. Való igaz, hogy a mai kor átlagfelfogása nem kedvez a keresztény családeszménynek. Ezért kell ébresztgetnünk önmagunkban a felelősséget. A családban a hozzám közelállók sorsa az én kezembe van letéve. Megtartásukhoz egyetlen út vezet, a keresztény szeretet útja. Igaz, sok áldozattal, de nagyon sok boldog élethelyzettel, pillanattal is. Az ember a világ vándora. De jó lenne, ha mindnyájan otthonra is lelnénk benne. A keresztény család ezen munkálkodik, ezt látja elsődleges feladatának.
Könyves Beáta
 

Szálljatok le

Szálljatok le, szálljatok Karácsonyi angyalok.
Zörgessetek ma este Minden pici ablakon.
Palotákba ás kunyhóba Egy örömet visztek:
Boldog karácsonyi ünnepet!

 

vissza a tartalomhoz

Aprószentek
December 28-án Aprószentekre emlékezik az Anyaszentegyház. De kik is ezek a névtelen szentek? A Szentírásból tudjuk, hogy amikor Heródes király rájött, hogy a bölcsek inkább az angyalnak engedelmeskedve nem tértek vissza hozzá, haragra lobbant és elrendelte Betlehemben és környékén, minden 2 éves kor alatti fiúgyermek megölését. (Mt 2,16)
Az Egyház vértanúként tiszteli ezeket az apró szenteket, akik szóval még nem tudtak vallomást tenni Krisztusról, a vérük hullásával azonban tanúsították, hogy Ő az, akiről a próféták jövendöltek, a Király, aki vasvesszővel fogja kormányozni a népeket.
Sajnos napjainkban is tömegével vannak aprószentek. Igaz, talán őket nem Krisztusért ölik meg, de mindenképpen néma vértanúknak tekinthetjük őket, hiszen egy jajt sem tudnak kiáltani az anyaméhben lemészárolt magzatok.
A táblázat első oszlopában az évszám a másodikban az abortuszok számát jelzi Magyarországon. 1957 óta, mióta engedélyezett hazánkban az abortusz, volt olyan év, amikor több mint 200 ezer magzatot kapartak ki. Ha összeszámoljuk az elmúlt 50 év borzalmas adatait, megállapíthatjuk, hogy több mint 5 millió magyargyermeket öltek meg az anyaméhben. Ez azt is jelenti, hogy 2 óránként egy vértanúval több van hazánkban. A fél ország hiányzik! Ők mind-mind vértanúk.
Persze, lehet sok mindenre hivatkozni, ki miért végeztet abortuszt. A háború utáni években a semmiből is felneveltek 5-10 gyermeket, ma 1-2 ha van, de annak mindent meg kell adni!?
És vajon ma hány és hány Dosztojevszkijjel, Van Goghgal vagy Beethovennel vagyunk szegényebbek, mert például ők sem születhettek volna meg, ha sorsukról egy mai "anya" dönt.
Aquinói Szent Tamás, az európai gondolkodás egyik legnagyobb mestere azt tanította, hogy a polgári jog "ereje a jogi igazság mértékétől függ". Ez az igazságosság szerinte a természetjogon alapul, mégpedig oly módon, hogy ha egy jog nem ezen alapul, akkor "az nem jog, hanem a jog rothadása." Hiába van papíron megengedve az abortusz. Isten világosan megfogalmazta a 10 parancsolatban: Ne ölj!
Imádkozzunk Hazánkért és olyan magyar Édesanyákért, akik áldásnak és nem tehernek érzik a szívük alatt induló emberi életet! Máriabesnyőn minden hónap 25. napján imádságos engesztelés van a meg nem születettekért.
Lauer Tamás
forrás: http://meh.communio.hu/mv923401.htm
 

vissza a tartalomhoz

Újra egy év végéhez közeledve
Szilveszterkor lépjük át az újév küszöbét. A szilveszteri „hangulat” nagyon összetett valami, kivált a hívő ember számára.
A számadás és tervezgetés, a mulatság és komolyság, a bánat és öröm találkozója a szilveszteri este. A szilveszter az egyetlen ünnepünk mely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi bennünk. Sajnos sokszor rosszul ünnepelünk. Tulajdonképpen csendben kellene fogadnunk, mint amikor a hóesés kezdetét lessük. A szilveszter mégis a karneváli öröm órája lett. Az Óév estélyén sokan vidám zenével, tánccal töltik az órákat, ami sokszor csak a felejtés eszköze. Néhányan talán úgy vélekednek, hogy sok év van már mögöttük, használjuk ki a hátralévő időt. Ezekre a dolgokra a média és a szórakozó helyek széles skálája ad lehetőséget. Nem csoda azután, ha az újév napja sokak számára a kijózanodás szürke és szomorú napjává válik.
Ha Isten nélkül vagyunk, nem jutunk sokra, nincs világosságunk! Jézus nélkül nem értjük az életet. A keresztény ember szíve egyedül az övé, a csodálatos mozgás, elmúlás és érkezés Uráé. S ezt ne feledjük a szilveszteri zsivajban sem. Nem kell visszamenni a múltba, hogy jóvátegyük bűnünket, Jézus a kereszthalállal jóvátette és eltörölte azt. Jézus rávilágít a jövőnkre.
Az év határán szeretnénk a jövőbe látni, de Isten bölcsessége és szeretete eltakarja előlünk a jövőt. Nem vaksötétséget kínál nekünk, hanem Jézust, a világ világosságát. Isten áthajtja a csillagokat az Óesztendőből az újesztendőbe. Az év végi hálaadás az év utolsó estéjén, lelkünknek összetett hangulata. Fel kell ismerni a valódi értékeket, még akkor is, ha a mai világban az embereket belehajszolják valamiféle mókuskerékbe. Ha valaki nem ismer mértéket, ha nincs mércéje, nem tudja felismerni a valódi értékeket. Az a szellemi igazság, amelyik kétezer évvel ezelőtt a világba küldte Krisztust, akinek születését ünnepeltük a napokban, az pontosan üzent valamit az embereknek ezen a téren.
Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével is!
Korbély Gézáné

vissza a tartalomhoz

Az újév ajándéka az idő
Gyakran halljuk, látjuk a televízióban, amikor egy politikus, művész, tudós, sportoló elé mikrofont tesznek, és nyilatkozatra bírják. Kérdésekkel ostromolják. Újév napján mi is kérések tömegét tesszük fel nem politikusnak, művésznek, tudósnak, sportolónak, hanem az újévnek. Az újév elé tesszük az év első napján a mikrofont, és kíváncsian tesszük fel a kérdéseket. Mondd újév, mit hozol számomra? Milyen terveid vannak velem? Gazdagítod életemet, vagy szegényebbé teszed? Elűzöd életemből a félelmet, a betegséget? Elhozod-e számomra a boldogságot? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kap az újév. Várjuk a válaszát. Milyen válaszokat fog adni? Én úgy gondolom ezeket a válaszokat: Nem mondhatok semmit, nem tehetek semmit, én csak szolga vagyok, én csak küldött vagyok. Isten küld. Kezemben az ajándékkosár. Íme, itt van a 2006-ik év ajándékkosara. Átnyújtom az ajándékkosarat, vegyél ki belőle egy ajándékcsomagot. Az év első napján mindenki belenyúl a kosárba és kivesz egy csomagot, ki kell vennie egy csomagot. Én is belenyúlok az ajándékkosárba és kiveszek egy csomagot. Megnézem a csomag tartalmát: az idő. A jó Isten az év első napján kezembe adja az időt. Mért adja kezembe az időt?
Azért adja kezembe Isten az időt, hogy becsüljem meg. A jó Isten ránk engedte köszönni ezt az évet. Becsüljem meg ezt az értékes ajándékot. Az időt. Szinte hihetetlen de mégis igaz: az időt kevesen becsülik meg. A gyerek nem tanul, az ifjú ábrándozik, az asszony feleslegesen beszél, a férfi baráti körben tölti az idejét. És ez még csak a közömbös időtöltés. Ennél rosszabb a bűnös időtöltés. A gyerek a szülei ellen lázad. Az ifjú tiltott utakon jár. A asszony a családjával nem törődik. A férfi máshol érzi jól magát. Becsüljem meg az időt. Úgy használjam fel az időt, ahogy Isten akaratában szerepel.
Az év hajnalán előre nézünk, a jövőt szeretnénk tudni. Nem látunk a jövőbe, ezért azt kell mondanunk: az idő bizonytalan. Az újév küszöbén hálával tekintünk a fenséges Istenre, aki megengedte élni ezt az év kezdetet. Annyi szenvedés zúdul napjainkban a világra. Ennek ellenére Isten adott nekünk időt. A fiatalabbak, és velünk együtt egyidősek
távoztak el az elmúlt év során, mi pedig itt állhatunk az újév küszöbén.
A jó Isten megtartott bennünket és időt ad kezünkbe. Ennek az időnek a mennyisége bizonytalan. Az időre azt mondják: pénz. Mi ennél többet mondunk: az idő élet. Nem hiába van ez a közmondás: „Aki időt nyer, életet nyer.” Sajnos sokan a gonoszságra használják az időt. Mi a bizonytalan időnket becsületesen akarjuk használni.
A jó Isten időt adott kezünkbe. Ezzel az idővel az örök élet boldogságát kell megszereznünk. Ez csak úgy lehetséges, ha az időt Isten akarata szerint használjuk fel. Az újév ajtajában állva tudjak szent elhatározásokat tenni. Isten akaratát megteszem, Jézus Egyházának tanítását elfogadom, a tízparancsolat tábláit nem tördelem ki életutam mentén, Jézus szentségeivel erősítem lelki életemet. A családom életében is helyet akarok biztosítani Istennek.
Az ajándékkosárból kivettük az időt, mint csomagot. Az idő rám ragyog ezen a napon, újév napján. Ez az idő tizenkét hónapból áll. Mit hoz a tizenkét hónap, az ötvenhárom hét, a háromszázhatvanöt nap, a nyolcezer hétszáz hatvanöt óra? Ezt senki nem tudhatja. Hozhat örömet-bánatot, betegséget-egészséget, életet-gyászt, szerencsét-szerencsétlenséget. Prófétai lelkületünk nincs, nem tudunk biztosat a jövőből. De az idő birtokosai vagyunk.
Azért, mert az idő birtokosai vagyunk, hálát kell adnunk a jó Istennek. Mózes a választott nép nagy egyénisége, amikor kivezette a választott népet az egyiptomi fogságból, majd átkeltek a Vörös-tengeren, így szólt népéhez: Mi, akik életben maradtunk, áldjuk az Urat. Az Egyház a mi vezetőnk szól hozzánk, halljuk mit mond: Mi, akik átléptük a harmadik évezredet: Áldjuk az Urat! Mi, akik valamennyien egészségesek vagyunk, áldjuk az Urat! Mi, akiknek van otthonunk, áldjuk az Urat! Mi, akiknek van állásunk, áldjuk az Urat. Mi, akik általában az élet napos oldalán állunk, áldjuk az Urat! Mi, akik lelki vezetést kapunk, áldjuk az Urat! Mi, akik szentségekhez járulhatunk, áldjuk az Urat!
Az idő, kétezer-öt hatalmas homokóráján szüntelenül peregnek a homokszemek. E homokóra elindult, de nem áll meg éjfélkor sem. Legfeljebb meghallgatja a vidám társaság pezsgős üvegeinek zaját. Az újév ötszázhuszonötezer kilencszáz perce le fog peregni, velem, vagy nélkülem, nem tudjuk. Az íróasztalomon lévő naptárt ötvenhárom esetben forgathatom. Mindennap teljesíthetem állampolgári kötelességemet és a vallásos életem feladatit. Mindennap közelebb kerülhetek az örökkévalósághoz.
Herekleitos görög bölcselő mondta egy aklommal: „Senki nem léphet kétszer ugyanabba a folyóba.” A víz amibe az ember belép, tova halad, mire másodszor belép. Ilyen az idő medrében folyó életünk. Elviszi fiatalságunkat, erőnket. És mégis minden évben belépünk az idő medrébe, és az életünk folyik tovább. Nem a múltat kell siratnom, hanem a jövőmet kell építenem.
Uram, járj előttem és vezess minket!
Jöjj utánunk és irányítsd lépteinket!
Légy alattunk és hordozz karjaidban!
Állj fölöttünk és részesíts áldásodban!
Somlai József plébános

vissza a tartalomhoz

 

Árpádházi Szent Margit
Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkáriasz Mária bizánci hercegnő volt. A szülők születendő gyermeküket Istennek ajánlották.
Béla és Mária nem vonakodott fogadalmát teljesíteni, amikor Margit hároméves lett: átadták a domonkos nővéreknek Veszprémben.
A Szent Domonkos szabályait követő női kolostorok a belső, misztikus jámborság őrhelyei voltak. Szűz Mária bensőséges szeretete, a szenvedő Megváltó iránti nagy odaadás, valamint a megalkuvás nélküli vezeklő szellem voltak lelkiségük jellegzetes vonásai.
A vezeklés mindenekelőtt a szeretet önfeláldozó tetteiben, a betegek gondozásában és ápolásában nyilvánult meg.
Ebben a szellemben nőtt fel Margit. Béla király, leánya részére új kolostort épített a Duna egyik szigetén (Nyulak szigete, ma Margitsziget). Itt tett fogadalmat Margit 1254-ben.
Margitnak kétszer is lett volna lehetősége, hogy Rómától felmentést kérjen a fogadalma alól, de mindkettőt határozottan visszautasította.
Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő betegek szolgálatában való hősies kitartás
Isten rendkívüli meghallgatásokkal és csodákkal jutalmazta odaadását. Margit bírta a jövendölés adományát is. Margit mikor elég idős volt ahhoz, hogy önmaga felől szabadon döntsön, megerősítette ezt a fölajánlást.
Szeretettől és vezekléstől elemésztve, huszonnyolc éves korában halt meg.
Életének alapszabálya egészen egyszerűen hangzik, de e három egyszerű tétel az evangélium egész tökéletességét magában foglalja: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.
IV. Béla király lányát 1943-ban avatták szentté.
Korbély Gézáné
 

Ima az új évre
Mennyei Atyám, rád hagyatkozom.
Tégy velem tetszésed szerint.
Bárhogyan határozol felőlem,
Megköszönöm Neked.
Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok,
Csak a Te akaratod teljesedjék bennem
És minden teremtményedben.
Más kívánságom nincs, Istenem,
Szívem egész szeretetével,
Mert kereslek Téged.
És szeretetem azt sugallja,
Hogy oda ajándékozzam magam
Fenntartás nélkül,
Határtalan bizalommal,
Mert Te vagy az én Atyám.
Charles de Foucauld imáját fordította: Váradi Béla
 

vissza a tartalomhoz

Hogyan keresztelkedett meg Jézus?
„Abban az időben eljött Jézus a galileai Názáretből és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég és a Lélek galamb képében rászáll. A mennyből pedig ez a szózat hangzott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem." (Mk 1,9-11)”
Jézus eljön Názáretből, hogy megkeresztelkedjék Jánosnál a Jordán folyóban, Márk világosan kifejezi, hogy Isten az, aki megáldja Jézust. Isten az, aki megnyitja az eget, leküldi a Szentlelket Jézusra galamb képében, és ezt mondja: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem".
Keresztelő János az, aki rámutat Jézusra, a Messiásra. Ahogy mindenkit a megtérésre szólít a bűnbánat keresztségében, ahogyan öltözködik és étkezik, az azt sejteti, hogy ő az új Illés, akit Isten küldött, hogy "készítse az Úr útját". Amikor János meghal Heródes király kezétől, Jézus halálára mutat, ugyanúgy, ahogy a vízzel való keresztelése Jézusnak a Szentlélekben történő keresztelésére utal. János egész élete és bátor halála a názáreti Jézusra irányul.
Jézus megkeresztelkedésével két nehézség is felmerülhet bennünk. Az egyik az, hogy ezzel Jézus látszólag alárendelt viszonyba került Jánossal szemben. A másik nehézség abban áll, hogy János keresztsége a bűnösöknek szólt, Jézus pedig bűntelen volt. Márk hangsúlyozza, ezzel az eseménnyel kezdődik meg Jézus nyilvános működése, aki Isten Fia, a Megváltó. Jézus 30 éves koráig Názáretben élt és dolgozott. Példát adott nekünk az engedelmességre, az imádságra és a munkára. De Jézus nem csupán azért jött el, hogy példát adjon, hanem azért is, hogy az embereket tanítsa, hiszen Ő mondja el Isten üzenetét. A zsidó törvények szerint csak 30 éves korában lehetett tanító-mester. Tanítása megkezdése előtt megy el a Jordán folyóhoz, hogy a keresztség által is példát adjon az embereknek.
A vízbe merülést a különféle vallásokban, így a zsidóságban is, rendszeresen gyakorolták, jelezvén, hogy az embernek mindig szüksége van a megtisztulásra. Keresztelő János is ilyen értelemben keresztelt. Amikor Jézus megkeresztelkedett általa, ezzel azt fejezte ki, hogy ő, a bűntelen, közösséget vállal a bűnösökkel, mintegy magára vette a mi bűneinket. Jézus megkeresztelkedése azonban egészen más, mint az a keresztség, amit az ő nevében kezdtek el gyakorolni tanítványai. A Jézus által elrendelt keresztség ugyanis egyszeri és megismételhetetlen esemény az ember életében. Nem elsősorban a megtisztulást fejezi ki, hiszen arra ezután is nap, mint nap szükségünk lesz lelki értelemben is, hanem inkább a meghalásra és feltámadásra, vagyis az újjászületésre utal. Pál apostol ezt írja: "Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is." (Rm 6,3-5)
Amikor Jézus megkeresztelkedik, a bűnbánati keresztségével egy folyamat veszi kezdetét. Belép az emberek közé, hogy mint ember magába fogadja Isten Szentlelkét, aki helyreállítja a rendet a világban. A befogadás nem megy egyik pillanatról a másikra. Amikor meghal a kereszten, akkor fogadja be tökéletesen a Szentlelket, mert a Szentlélek csak ott jelenik meg, ahol a szeretet életté válik. Nagyobb szeretete pedig senkinek nincs, mint aki életét adja barátaiért. Amikor meghal a kereszten, akkor fejeződik be keresztsége, mert mindenestől elfogadta a Szentlelket, s a Szentlélek, Isten ereje támasztja fel őt halottaiból egy új életre.
A keresztényekre hasonlóan szállt le Isten a keresztségben, és szeretett fiaivá és lányaivá fogadta őket. A mi keresztségünk Jézus keresztségében való részesedés. A keresztelés szertartásában jelképesen eljátsszuk, hogy meghalunk a bűnnek, és új életre születünk a Szentlélek által. Valóban megszabadulunk minden bűnünktől, mert eltörli az áteredő bűnt és a személyes bűnöket. De a jelkép további megvalósításra vár. A megvalósításhoz megkapjuk Isten erejét, a Szentlelket, aki Isten gyermekévé fogad bennünket, s Isten vándorló népének, az Egyháznak tagjai sorába fogad bennünket. De a Szentlélek nem szünteti meg az emberi természet és akarat hibáit. Ebből kifolyólag komoly, sírig tartó feladat vár a megkereszteltre: a keresztségben hozott döntésnek, a bűnnek való meghalásnak az aprópénzre váltása az élet minden percében. Ebben segít a Szentlélek, ha hagyjuk kiáradni. A keresztség folyamata akkor fejeződik be, amikor a megkeresztelt embert utoléri a testi halál. Az a testi halál, amelyben már valóban meghal a bűnnek, mert utána nem tud bűnt elkövetni. Isten pedig aszerint ítéli meg, hogy földi életében megvalósította-e a keresztség feladatát: meghalni a bűnnek és befogadni a Szentlelket.
Krisztusra leszállt a Szentlélek megkeresztelésekor és rajta is maradt a halálig, mégpedig a kereszthalálig. A Lélek feltámasztotta őt harmadnapon. Ránk is leszállt a Szentlélek mikor megkereszteltek, de vajon rajtunk maradt-e? Hagytuk-e Őt szóhoz jutni életünkben, igyekeztünk-e elfordulni a bűntől és Istenhez fordulni a Lélek vezetésével? Vajon magunkon hagytuk-e a Szentlelket, hogy majd feltámasszon az utolsó napon egy új életre, amelyben Isten "Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság."
Csicsiriné Fogd Krisztina
 

vissza a tartalomhoz

Hittanos tábor 2006
Egyházközségünk a következő nyáron is szervez tábort hittanos gyermekeinknek, 2006 július 12-től július 18-ig, (szerdától-keddig). A szállás a Zempléni-hegység szívében, a füzéri vár árnyékában, Pusztafalun felújított parasztházban lesz. Az utazást busszal tervezzük, az étkezést önellátással, valamint napi előfizetéssel szeretnénk megoldani.
Tervezett kirándulásaink célpontjai: a füzéri vár, telkibányai aranybánya, füzérradványi Károlyi kastély, Hollóháza, a Nagy-Milic 900 m-es csúcsát is meghódítjuk. A vadregényes Zempléni táj, a kristálytiszta levegő, a szálláshely mellett csörgedező hegyi patak, mind-mind segít majd felfedezni Isten csodálatos ajándékát, melyet a természettel adott számunkra. A napi programok kínálatában igazán sokféle foglalkozás szerepel: a szentmise, elcsendesedés és imádság mellett, erdei túra, számháború, akadályverseny, kézműves-foglalkozás, kincskeresés, fürdés, foci, szekerezés, reggeli torna, éneklés a tábortűz körül, és a záró esten a tábori "Ki mit tud?".
A sok-sok program mellett mégis ami a legfontosabb, az Don Bosco nevelési módszerének alkalmazása a gyakorlatban, amit dallal, játékkal, vidámsággal, imával, sok beszélgetéssel, humorral, a gyerekek iránti türelemmel és szeretettel szeretnénk megvalósítani. Példánkkal szeretnénk megmutatni, hogy Jézus követése, a keresztény szeretetközösségben élés, a másik elfogadása, benne Jézus arcának felfedezése nem olyan dolgok, melyeket az ember kamaszkorban "kinő" és elhagy. Bízunk benne, hogy újra sikerül felejthetetlen élményt szerezni a táborlakóknak, testi-lelki növekedésükben támogatást nyújtanunk. Várjuk tehát közösségünk minden gyermekét 8 éves kortól, akik nem rettennek vissza attól, hogy ennek a szeretetközösségnek egy hétig tagjaivá váljanak, és a közösségért végzett munkától sem riadnak vissza.
A várható részvételi díj kb. 15.000,-Ft/fő, amely az utazást, szállást, étkezést, valamint a programok költségeit tartalmazza.
Kérjük, aki szeretne részt venni a táborban, mielőbb adja le jelentkezési lapját hitoktatójának, hiszen ha a létszám betelik, már nem tudunk jelentkezéseket elfogadni.

Csicsiriné Fogd Krisztina
 

Vízkereszt
A Római Katolikus Egyház 'Epiphania Domini' azaz Az Úr megjelenésének ünnepe. /Az Ortodox keleti egyház ezen a napon Krisztus születését íinnepeli. / A Római Katolikus Egyház e naphoz köti a Háromkirályok vagy keleti bölcsek (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) látogatását a kis Jézusnál. Ezértjanuár 6-át a Háromkirályok napjaként is emlegetik. A vízkereszt elnevezés pedig - a szintén e naphoz kötött - Krisztus megkeresztelkedésére utal. Ennek emlékére a templomokban vizet szentelnek, s e Szentelményből a hívek igyekeznek hazavinni valamennyit. A szentelt víz ugyanis sok mindenre használható az év folyamán. A vízszentelés mellett ilyenkor a házakat is megszentelték. Az ország déli és keleti szélein a falu lakói Jézus megkeresztelésének emlékére imádkozva, énekelve vonultak a patakhoz, hogy a betegek ott megmosakodjanak és meggyógyuljanak.
Háromkirályok
Napkeleti bölcsek, csillagjósok voltak, de királyként is emlegetik őket. Több ószövetségi prófécia utal arra, hogy a Megváltó a pogány világ fölött is át fogja venni a hatalmat. Ezeket a próféciákat "teljesíti be" a háromkirályok története. Róluk csak Máté evangélista szól, nevük, etnikumuk, látogatásuk idejének közelebbi meghatározása nélkül. Órigenész az ajándékok számából következtetett arra, hogy hárman voltak, de kutatók szerint a hármas szám szimbolikus jelentésű is. Utalhat a Szentháromságra, vagy Krisztus méltóságaira (az arany királyságára, a tömjén istenségére, a mirha emberi mivoltára). Vannak, akik Noé három fíának (Sém, Hám, Jafet) leszármazottait, s így a három bibliai népcsoportnak (semiták, hamiták, jafatiták) képviselőit látják a három királyokban. Szimbolizálhatják egyes vélemények szerint a világ korábban ismert három kontinensét is (Európa, Ázsia, Afrika). Ezt támasztja alá az, hogy a középkortól kezdve a harmadik királyt szerecsennek ábrázolták. Nevöket (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) a IX. század óta említik.
Szenteltvíz
A templomokban a Szenteltvízzel összefüggő szokásokat az egyház is erősítette. Nagy szerepet kapott az ember és állatgyógyításban is. Még Vízkereszt napján beszentelték vele az állatokat, megitatták őket, hogy ne legyenek az év folyamán betegek. Hasonlóképpen magukra is locsoltak a vízből, rontás, betegségek, himlő ellen. Az Ipoly mentén a ház földjét meglocsolták szentelt vízzel, hogy Isten áldása legyen a házon. Az esztendő során, pedig megszentelték vele a gyerekágyas asszony ágyát, tettek az újszülött fürdővizébe, meghintették vele az esküvőre induló menyasszonyt és vőlegényt, a haldoklót, s a háznál felravatalozott halottat.
Koleda
Újévtől Háromkirályok napjáig tartott a koleda, vagyis a házszentelés, később egyszerű jókívánságmondó szokás. A házszentelésre már Mátyás király korából is vannak adatok. E szerint Vízkeresztkor a plébános megkezdte hívei látogatását, megszentelte a házat, számba vette a házbelieket, beszedte a lélekpénzt. A koleda ennek a korai egyházi gyakorlatnak a kiteljesedése. Nyitra megyében például a pap, a kántor az egyházfiiak és a ministránsgyerekek mentek el minden házhoz. Énekeltek, a pap megszentelte, megfüstölte a házat, a kántor felírta a ház ajtajára, vagy az ajtófélfára a három király nevének kezdőbetűjét (G+M+B), mert ez később megvédte a házat a rontástól, a betegségektől. Az esemény végén a háziak megvendégelték a koledálókat. Egyúttal adományokat is adtak az egyházi embereknek, pl. zsák diót, lisztet, szalonnát, kolbászt.
Időjárásjóslás Vízkeresztkor
Azt tartották, ha Vízkeresztkor esik, akkor hosszú lesz a tél. Hideg idö esetén korai tavaszban reménykedtek. Egyes helyeken azt mondták, hogy ezen a napon fonni kell, mert akkor hosszú lesz a kolbász. A jugoszláviai magyarok szerint, ha e napon esik az eső, akkor férges lesz a mák, ha hideg van, rossz termésre lehet számítani. Ha a szél fúj, szerencsés év lesz. Ha fagy, soká fog tavaszodni, ha enyhe az idő, akkor hamar jön a tavasz.
Csaja János
 

vissza a tartalomhoz

Szent Balázs püspök és vértanú
A korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemre méltó elevenséggel maradt meg.
Örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta.
Licinius császár üldözése elől hívei kérésére egy barlangba menekült. Innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.
Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem Agricola helytartó poroszlói is. 316 táján még folyt a keresztényüldözés Szebasztéban.
Az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasokból álló derék testőrség nem tudott segíteni a remete püspökön. Elfogták Agricola bírói széke elé hurcolták.
Mivel Balázst nem bírták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb barlangjában, a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl.
Az egyik csodás legenda szerint, egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent kivette a fiú torkából a szálkát és így megmentette a haláltól.
Ennek a legendának az emlékére alakult ki a balázsolás, mindmáig élő liturgikus szokás. Szent Balázst, mint a torokbajok gyógyítóját tisztelik azóta. A szertartás jelenlegi formája szerint, a pap két keresztbetett gyertyát tart a hívők álla alá, miközben ezt az imát mondja: Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más bajtól."
Rabságában sok-sok csodát tett, amelyekről a legendája beszél. Vízbe fojtás általi halálra ítélték, de végül lefejezték.
Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk közbenjárására, engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örökéletünkhöz, pedig irgalmat nyerjünk Tőled!

Plébániai Honlap
Karácsonykor indul útnak a kistarcsai Rózsafüzér Királynője Templom Internetes Honlapja.
Címe: http://kistarcsa.plebania.hu
Megtalálhatja itt a miserendet, leírást a templomról, plébániáról, a közösségek összejöveteleiről. Elolvashatja a korábbi Katolikus Élet számait, ha hiányzik valamelyik. Bekukkanthat a kincsesládánkba, és gyönyörködhet a galéria szebbnél-szebb képeiben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Lauer Tamás weblapépítő
 

Urunk bemutatásának ünnepe- Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.)
Urunk bemutatásának ünnepét a népi hagyomány Gyertyaszentelő Boldogasszonynak nevezte el, mert a magyar népi vallásosság szívesen fűzi az ünnepeket Mária alakjához. Azonban ez a mai ünnep nem Mária-ünnep, amint már az ünnep hivatalos neve is mutatja: Urunk bemutatásának ünnepe, vagyis az Úr, Jézus Krisztus egyik ünnepéről van szó. Urunk bemutatásának ünnepén arra az eseményre emlékezünk, melyet az evangéliumban olvashatunk: Jézust születése után negyven nappal bemutatják a jeruzsálemi Templomban, hogy a mózesi törvény előírásainak eleget téve Jézust mint elsőszülöttet kiváltsák.
Ekkor van szokásban, hogy az Egyház megáldja az égő gyertyákat. Ezért is nevezte el a magyar nép ezt az ünnepet Gyertyaszentelő Boldogasszonynak. A gyertyaszentelés szokása onnan ered, hogy a nyugati egyházban ezt az ünnepet a fény ünnepének is nevezték. Valamint a templomban való bemutatás eseményei között szerepel az agg Simeon hálaénekében egy utalás a világosságra: "hogy világosság legyen (Jézus): kinyilatkoztatás a pogányoknak és dicsőség népednek Izraelnek."
Nézzük meg, mikorra vezethető vissza az ünnep eredete. A rómaiak Februus, ill. Pluto tiszteletére ebben az időben égő fáklyákkal járták körül a várost, s vesszővel igyekeztek egymást a bűnöktől megtisztítani. Ezzel párhuzamosan ezen a napon a keresztények gyertyás körmeneteket tartottak. A VII. században Ildefons toledói püspök írja, hogy „a keresztények Mária tisztulása napján gyertyákkal a kezükben, dicsőítő énekeket és zsoltárokat énekelve a templomok és a szent helyek környékén körmeneteket tartanak”. A gyertyák megszentelése azonban későbbi eredetű. A szertartáskönyvekben a X. század előtt nem fordul elő. Európai elterjedése a XII. századra tehető. Ezen a napon először a tüzet áldották meg, és ennél a tűznél gyújtották meg a gyertyákat. Mint más szentelményekhez, a szentelt gyertyához is számtalan hiedelem fűződött. A családok gyertyaszentelő napján több gyertyát is vittek a templomba megszentelni. A szentelt gyertyákat otthon a falra akasztották, vagy a ládafiában, a szekrényben tartották, vihar idején vagy a haldokló mellett meggyújtották, gyógyításra is használták:
Az égő gyertyát a Katolikus Egyház sokféle módon használja. Mindenekelőtt a szentmisék alkalmával mindig ott égnek a gyertyák az oltáron. A kereszteléskor a megkeresztelt égő gyertyát kap kezébe. Esküvő alkalmával az ifjú pár égő gyertyával kezében fogadja a nászáldást. S egy régi szokás szerint a haldokló kezébe égő gyertyát helyeztek, mintegy megvalósítva Jézusnak a felszólítását: "Legyen csípőtök felövezve és égő gyertya kezetekben. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják vissza a menyegzőről, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki." Halottak napján égő gyertyákat helyezünk elhunyt szeretteink sírjára.
Az égő gyertya tehát végigkíséri az embert a bölcsőtől a sírig. Az égő gyertya fénye megvilágítja az ember egész életét, születésétől haláláig. Az égő gyertya ebben az értelemben szimbolizálja, jelképezi a lét, az élet értelmét. Mert a kezdetek kezdetén a világ teremtésekor az első, amit Isten megteremtett, a világosság volt: "Legyen világosság! És világosság lett" S a földi életünk végén is ott vár bennünket a világosság: "Krisztus világossága fényeskedjék nekik mindörökké" - imádkozzuk a megholtakért.
Az égő gyertya másoknak világít, s miközben világít, önmaga lassan elfogy. Az égő gyertya jelképezi az önzetlen, áldozatos szeretetet. S ahogyan a gyertyák között a legnagyobb a húsvéti gyertya, amely magát Krisztus jelképezi, úgy ez mutatja, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete, mint Krisztusnak, aki életét adta értünk. Az ő szeretete világít a bűn sötét éjszakájában. Nekünk pedig őt követve kell másoknak világító fényességgé lenni.
Íme mennyi mindent jelképez az égő gyertya a kezünkben! De igazából mindez csak akkor jelent valami, ha valóban aszerint élünk, amit a gyertya jelképez. Ha valóban Istenben látjuk életünk világosságát és értelmét. Ha valóban magunkban hordjuk a hitet, mint a gyertya energiáját, hogy azzal oldjuk meg az élet nehéz helyzeteit. Ha valóban másoknak világít életünk, áldozatos szeretettel, mint Krisztus élete, s mint a Krisztust jelképező nagy húsvéti gyertya. Ha valóban várjuk a Krisztussal való találkozást, mint az agg Simeon és Anna prófétaasszony.
Csicsiri Ferenc
 

vissza a tartalomhoz

Szent Ágnes vértanú
A 303-305 közötti években Diocletianus császár úgy vélte, hogy fel kell számolni a keresztényeket a Római Birodalomban. Sokan nem állták ki a hitüknek ezt a próbatételét, mások viszont megkapták az erő ajándékát. Így Szent Ágnes is vérével tett tanúságot keresztény hite mellett.
A vértanújegyzék, amelyet 350 körül állítottak össze, említi a nevét. Damasus pápa és Ambrus milánói püspök is írtak és beszéltek a római Ágnesről. Prudentius, a hispániai költő hosszú verseket szentelt neki.
Római helyi tradíció őrizte meg Szent Ágnes vértanúságának hagyományát, melyet a negyedik században írásban is rögzítettek. Rómában, Szent Ágnes emlékhelyén a Via Nomentánán Konstantin császár lánya, Konstantina bazilikát emeltetett. Ágnes nevét felvették a mise római kánonjába.

Szent Ágnes hősi halálának elbeszélése:
A mély börtön ajtajából néhány nőt lökdöstek elő, akiknek szemében félelem tükröződött, amikor a kínzás színhelyét meglátták. A kapitány szeme megakadt egy lány arcán. Alig lehetett több, mint 12 éves, és ő volt az egyetlen, akinek arcán a félelemnek nyomát sem lehetett felfedezni. A kapitány csodálkozott a fogoly fiatalságán, és a nevét kérdezte.
-Ágnesnek hívnak.
-Biztosan tévedés lesz, hogy idehoztak. Nyílván kényszerítettek, hogy részt vegyél a keresztények imáján.
-Nem, kapitány, senki sem kényszerített.
A férfi segíteni szeretett volna rajta. Most azonban irtózatosan felindult ekkora bátorság láttán. Odakiáltott a katonáknak: Kötözzétek a cölöphöz! Ő lesz az első. Gúnyolta az isteneket és a császárt!
Amikor a cölöpnél állt, így szólt a kapitányhoz: Nem akarlak megsérteni, mert segíteni akartál rajtam. Majd segít nekem az én Istenem, aki hatalmasabb, mint a te császárod!
A kapitány dühöngve a korbácsért nyúlt. Az első suhintás süvítve fütyült végig a levegőben.
-Áljj meg, kapitány! - hangzott a kiáltás az udvar másik oldaláról.
-Mi az?
Egy katona lépett elő: Add nekem feleségül! Van neki bátorsága! Éppen hozzám illik - mondta a katona.
Az volt a szokás, hogy egy nő megtagadhatta a kereszténységét és megszabadult minden büntetéstől, ha egy katona feleségül kívánta. A kapitány odafordult a lányhoz: Egyik legjobb katonám kíván feleségül. Ha elhagyod a keresztények őrült hitét, elengedlek. A katonák szeme a lányra szegeződött. Ágnes hallgatott. Még két másik katona lépett elő: ha ő nem tetszik neki, mi szeretnénk elnyerni. A kapitány villámló szemmel fordult a lányhoz:
Válaszz, melyiké akarsz lenni. Pompás választási lehetőség áll előtted. Ilyen még egy asszonnyal sem történt ezek között a falak között!
-Azé akarok lenni, aki engem először választott: Istené!
Erre vége szakadt a kapitány türelmének. Így kiáltott: Le kell fejezni, mégpedig azonnal! Az emberek közül senki sem mozdult. Haragtól vörösen adott parancsot azoknak, akik előléptek, hogy a lányt feleségül kérjék: Te lefejezed, te segítesz, a többiek meg elintézik a többi tennivalót!
A katonák törvénye az engedelmesség. Ezen a napon perzselően sütött a nap Róma tetői felett. A vízhordóknak verejtéktől csillogott a hátuk. A katonák szemében azonban könny csillogott. Ilyen máskor nem történt Rómában.

Mindenható Isten, aki a gyengéket választod ki a világból, hogy az erőseket megszégyenítsed, engedd jóságosan, hogy mi, akik szűz vértanúdat, Szent Ágnest tiszteljük, mindíg érezzük, hogy Nálad oltalmába vesz minket!
 

vissza a tartalomhoz

 Párbeszéd a jászolnál
A kis Jancsi átment nagyapjához, aki fafaragó volt. Tudta, hogy az most készíti a betlehemet Karácsonyra a templomnak. Elnézte, hogyan faragja az öreg a kis figurákat, és nézegette a kész szobrocskákat. Sokáig nézte ezeket elgondolkozva. Képzeletben elhelyezte őket az istállóban a jászol körül. Mikor elfáradt a nagy nézésben, karjait az asztalra fektette és ráhajtotta a fejét. Egyszer csak észrevette, hogy ezek a szobrocskák élnek. És már nem is voltak aprók, ő meg nagy. A Szűzanya, Szent József, a pásztorok mind embernagyságúak voltak, és mozogtak. Ő meg közöttük állt a nagyapjával, és ő is nézte a jászolban fekvő Kisdedet.
Sokáig nézte. És a Gyermek is nézte őt. Míg egyszer csak Jancsi szemébe könnyek szöktek.
- „Miért sírsz?”- kérdezte a kis Jézus.
- „Mert nem hoztam Neked semmit.”
- „Pedig ÉN szeretnék tőled valamit.” – mondta a Kicsi.
Jancsi elpirult örömében.
- Mindent Neked adok, amim csak van!” – lelkesedett.
- Három dolgot szeretnék tőled.” – folytatta a kis Jézus.
De Jancsi a szavába vágott nagy buzgóságában:
- „Az új kabátomat, a csodálatos villanyvonatomat és azt a szép képeskönyvet a sok színes képpel.”
- „Nem.” – rázta fejét a Gyermek. – „Ezekre nincs szükségem. Nem ezért jöttem a földre. Egészen mást akarok tőled.
- „De hát akkor mit?” – csodálkozott Jancsi.
- „Add nekem az utolsó iskolai dolgozatodat.” – kérte a kis Jézus egészen halkan, hogy senki más ne hallja.
Jancsi megijedt. Egészen közel lépett a jászolhoz, a Jézuska füléhez hajolt, és zavartan, szégyenkezve suttogta:
- „Jézuska, arra én elégtelent kaptam.”
- „Éppen azért akarom!”
- „De hát miért?” – bámult Jancsi.
- „Adj nekem mindent, ami elégtelen. Megígéred ezt?”
- „Meg.” – bólintott komolyan a kisfiú.
- „De még más ajándékot is akarok tőled.” – folytatta a kis Jézus.
Jancsi kérdően nézett rá.
- „A reggeliző bögrédet.”
- „De azt ma reggel eltörtem.”
- „Mindig hozz el nekem mindent, amit eltörsz vagy elrontasz életedben. Én újra egésszé teszem…”
„De hátra van még a harmadik kívánságom. Azt a választ is hozd el nekem, amit feleltél, amikor az Anyukád megkérdezte, hogyan tört el a bögre.”
A kisfiú erre odahajtotta fejét a jászol szélére, és keservesen sírt.
- „Azt, azt, azt mondtam,” - zokogta -, „hogy véletlenül meglöktem, és leesett az asztalról. Pedig akarattal dobtam le.”
- „Mindig hozd el nekem minden hazugságodat, dacosságodat, minden rosszat, amit tettél.” – mondta a kis Jézus. „És ha idejössz, segíteni fogok. Elfogadlak minden gyöngeségeddel; megbocsátok, kézen foglak és megmutatom az utat.”
„Elfogadod ezt az ÉN ajándékomat?”
Jancsi csak állt ott, nagyra tágult könnyes szemmel hallgatta a kis Jézust, és nézte, nézte…
 

vissza a tartalomhoz

Hittan
Van-e tökéletes szeretet a földön? És ha igen, az hol található? A karácsony előtti négy hetes időszakot adventnek nevezzük. ADVENT a várakozás ideje. Az ember mindig vár valamire. Mi katolikusok várjuk a Karácsonyt az Úr Jézus születésnapját. Karácsonykor a kereszténység, a Megváltó születését ünnepli. A megígért fiút a proféták által kijelentett gyermeket a vesszőszálat Izsák törzsökéből. Aki megváltja az Isten népét a rabságból és kiterjeszti az üdvösséget nemzetekre. A keresztény kultúrkörben élő nem vallásos emberek a szeretett ünnepeként tartják számon a karácsonyt. Teljes joggal teszik ezt. Mert Isten aki szeret, úgy szerette a világot, hogy az Ó egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. „ Nem abban áll ugyanis a szeretet, hogy mi szeressük az Istent, hanem, hogy 0 szeretett minket és elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. (1 János 4.8.;János ev.3,16; 1 János 4.10)
A szeretet létfeltétele az embernek. A gyerekek testi-lelki növekedéseinek egészségének legfőbb biztosítéka a szülők szeretete. Születésünktől fogva keressük a tökéletes szeretetet és ha jó helyen keressük nem is csal meg bennünket a reménységünk. De előbb fel kell ismernünk, hogy az emberi szeretet soha nem elégítheti ki szívünk szomjúságát. Sem az a szeretet, amelyre mi képesek vagyunk, sem az, amit a másiktól kaphatunk. Az ember Isten szeretete nélkül elveszett. A Messiás hozta el nekünk két évezrede azt a magasabb rendű Isteni szeretet, amely egyedül képes megmelegíteni az ember szívét. Mert van tökéletes szeretet a földön! Hol található? Isten minden újjászületett gyermekének a szívében. Honnan tudjuk? Mert Isten mondja, hogy aki az Ő gyermekévé lett annak a szívébe kitöltetik az Ő szeretete. Azt is mondja Krisztus által Isten a saját természetéből részesített minket, Ő pedig a szeretet. A szíved mélyén lévő űr az Ő számára van fenntartva. Pál apostol erről úgy tanít, hogy a, hogy ha a szívünkben lévő hitet a szánkkal megvalljuk, behívjuk Jézust az életünkbe:
Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus, hogy legyél az én Uram.
Kérlek Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek Jézus, legyél az én gyógyítóm.
A Te igéd szerint „szíwel hiszünk a megigazulásban, szájjal teszünk megvallást az üdvösségre."
Én hiszem a szívemben, számmal megvallást teszek: Jézus az én Uram! Jézus az én Megváltóm! Jézus az én gyógyítóm! Megvagyok váltva! Köszönöm Úr Jézus az örök életet. Amen.
Hinnünk kell és meg kell vallanunk, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, majd feltámadt, hogy megváltson és örök életben részesítsen. Jézus új életformát, reményt, életcélt is kínál, amikor elfogadod őt megváltódnak. A szeretet a Krisztusban újjászületett emberi szellem első gyümölcse. A keresztények szívébe kitöltetett Isten szeretete. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy őket arról ismeri meg a világ, hogy szeretetben járnak. Találkoztál már olyan kereszténnyel, akiben nem ismered fel ezt a szeretet? Ezt csak azért lehet, mert Isten még nem gyújtott világosságot a szívében. Minden keresztény testvéremnek kívánom az Isten által adott, Jézus Krisztus által megfeszítetett szeretetet, kegyelemteljes boldog karácsonyi ünnepeket. Kistarcsa, 2005. december 05.
Táborhegyi István
 

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség

Felelős szerkesztő: Somlai József

Készült: Czövek - Windberger nyomda

vissza a tartalomhoz